Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık bina

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449312
Şehir : İstanbul / Kağıthane
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 14.12.2016 14:00
Muhammen Bedeli : 982000 TL
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
Dosya Numarası : 2014/31 SATIŞ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.
İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
DOSYA NO : 2014/31 SATIŞ


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Kağıthane., Merkez mah., Çeliktepe Mevkii., Ada/Parsel:9559/15., Yüzölçüm: 154,00m2., Ana Taş. Nitelik : ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/801. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Kıymet Takdirine konu taşınmazın 28.05.2015 tarihinde Kağıthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün 16.04.2014 tarihli ve 14/6173 sayılı yazısında " Kağıthane ilçesi, Çeliktepe Mahallesi, E-120 pafta, 9559 Ada i5 parsel sayılı söz konusu parsel 21.07.2008 onanlı 1/ 1000 Ölçekli Kağıthane 6. Etap uygulama İmar Planında B-4kat, bitişik nizam -4 kat konut alanında kalmaktadır" Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Dosyada Mevcut İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/801. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Söz konusu taşınmaz Kağıthane ilçesi, Merkez mahallesi, Çeliktepe Mevkii 9559 Ada, 154,00m2 yüzölçümlü 15 parsel sayılı yerde Derya Sokak üzerinde 3 kapı (Belediye) no 'su ile kayıtlanmış zemin + 3 kat + çekme kattan oluşan bir binadır. Söz konusu taşınmaza İsmet İnönü Caddesi üzerinden Derya Sokağa girilerek ulaşılmaktadır. Binanın zemin katında 2 Dükkan diğer katlarda 1 er daire olmak üzere 2 Dükkan + 4 Daireden ibarettir. Bina toplam 432,00 m2 kapalı alınlıdır. " Denilmektedir. GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada Mevcut İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/801. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyasınca verilen Karar gereği; taşınmazın değeri 982.000,00.TL. (Dokuzyüzsekseniki bin.TL.)1 sı olduğu takdir edilmiştir. KDV %18dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 14/12 /2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 14.00.' dan - 14.05' a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 13/01/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50" sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda leklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 13.01.2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/31 Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi
yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Del lal iye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş, taşınmazla ilgiii dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 18.08.2016

(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR