İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Mahkeme kararı ile satılık arsa

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875022
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Semt-Mahalle : ZEKERİYAKÖY MAH. / SARIYER
: 461
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/25 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1661292 TL
Birinci Satış Günü
:
28.11.2018 13:30
İkinci Satış Günü
:
28.12.2018 13:30
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2018/25 SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANIİSTANBUL 10.SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN


Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy köyü 1426 ada 15 parsel 461,47 m2 yüzölcümlü arsaşerhi ve bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : İstanbul10. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/25 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' Sarıyer Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.05.2018 tarih 66926541-522-E.708-15043 sayılı yazısı eki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 10.05.2018 tarih, E 2663 sayılı yazısında Zekeriyaköy Mahallesi 1426 ada , 15 parselin Sarıyer, Uskumruköy-Zekeriyaköy mevkii Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'nda M lejantlı net KAKS:0,30 maks h:6,50 m yapılanma koşullarında konut alanında kaldığı, işlem dosyasında yapılan incelemede herhangi bir Yapı Ruhsatı ya da Mimari Proje başvurusuna rastlanmadığı belirtilmiştir denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : İstanbul10 Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2018/25 satış no sayılı dosyasında bulunan bilirkişi raporunda '' İstanbul Sarıyer ilçesi Uskumruköy (tapuda Zekeriyaköy) mah. 1426 ada , 15 parsel sayılı Gündüler Sokağa cepheli taşınmazdır. Keşif sırasında taşınmazın üzerinde herhangi bir yapılaşma olmadığı üzerinde seyrek şekilde ağaç ve bitki örtüsünün bulunduğu tespit edilmiştir. Cephe genişliği yaklaşık 14 m dir. Yakın çevresindeki parsellerin bir kısmında yapılaşma olmadığı bir kısmında 2 katlı villa türü yapılaşmaların olduğu görülmüştür. Taşınmaz Sazlıdere caddesine yaklaşık 75 m. Kilyos caddesine yaklaşık 120 m mesafededir. Yakın çevresinde villa nitelikli yapılaşmalar, konut siteleri bulunmaktadır. İstanbul ilinin villa nitelikli az katlı yapılaşmalı olması , orman alanları, sahil ve şehir merkezine yakınlığı nedeniyle üst gelir seviyesine hitap eden bölgesidir. Semt parklarına, alışveriş mekanlarına, toplu taşıma güzergahlarına ulaşımı kolaydır. Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : DosyadamevcutSatışa ilişkin dosyada mevcut Bilirkişi Raporundataşınmazın değeri 1.661.292,00 TL. (birmilyonaltıyüzaltmışbirbinikiyüzdoksanikitl) ' sı olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI % 18 dir.
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 28/11/2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 13.30.’ dan - 13.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında B2 424 Nolu 10.Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 28/12/2018 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 28/12/2018 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden 10.Sulh Hukuk MahkemesiSatış Memurluğumuz birim kodu olarak esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/25. SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
3-Memurluğumuzun (Iban TR060001500158007306644435) numaralı hesabına teminat havalesi yapılarak, buna ilişkin dekont veya makbuzların ihaleden önce memurluğumuza fiziken teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.08.10.2018 (İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR