KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kuşadası Belediyesi'nden satılık ve kiralık taşınmazlar

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873708
Şehir : Aydın / Kuşadası
Yayınlandığı Gazeteler

DAVUTLAR EKSPRES 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DAVUTLAR EKSPRES 15.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
dükkan, iş yeri, büfe, çay ocağı nitelikli 5 adet taşınmaz kiralık - 5 adet arsa satılık
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salon
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ ve KİRALAMA İLANI

Kuşadası Belediye Başkanlığından;

İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz satışı ve kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :26.09.2018 Tarih, E.1126 Sayılı yazı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :27.09.2018 Tarih, E.1132 Sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati : 18.10.2018 & 10:00’dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre
TAŞINMAZ SATIŞ LİSTESİ

Sıra No ADRES ADA / PARSEL ALAN (M2) TAŞINMAZIN CİNSİ
İMAR DURUM ÖZELLİKLERİ
MUAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) (%3 ) İHALE SAATİ ÖDEME ŞEKLİ
1 Güzelçamlı Mahallesi Kaynakkent Girişi 683 ada 1 Parsel
1.302,11 m2


Arsa
Emsal:0.80 Hmaks:6.50
Ticaret

800.000,00 TL

24.000,00 TL

10:00

PEŞİN


2
Davutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi 604 Ada 2 Parsel
312.61 m2


Arsa

Bitişik Nizam
4 Kat
Ticaret
650.000,00 TL 19.500,00 TL
10:05
PEŞİN
3 Davutlar Mahallesi Eski:
343 Parsel
Yeni:
233 Ada 32 Parsel
17.719,21 m2
Tarla (Mandalina Bahçesi)

Tarım Niteliği Korunacak Alan
900.000,00 TL 27.000,00 TL 10:10 PEŞİN
4 Türkmen Mahallesi 305. Sokak 918 Ada 114 Parsel 200.28 m2
1468/2400 Hisse
(122.50 m2)


Arsa

Bitişik Nizam
4 Kat
Ticaret
245.000,00 TL 7.350,00 TL 10:15 PEŞİN
5 Hacıfeyzullah Mahallesi
Kara Sokak
1799 Ada 3 Parsel 1.468.09 m2

Arsa

Ayrık Nizam
2 Kat Konut
1.250.000,00 TL 37.500,00 TL 10:.20 PEŞİN

TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ

Sıra No ADRES KAPI NO ADA / PARSEL ALAN (M2) MUAMMEN
SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) (%3 ) KİRA
SÜRESİ
İHALE SAATİ ÖDEME ŞEKLİ
6 Camikebir Mahallesi
Atatürk Bulvarı
Turistik Site
(Dükkan)

13

48 Ada 10 Parsel

64m2

70.000,00TL


6.300,00 TL

3 Yıllık

10:.25

YILLIK
PEŞİN
7 Türkmen Mahallesi Belediye Santral Garaj
(İşyeri)
35/24 305 Ada 17 Parsel 40m2
7.200,00TL

648,00TL
3 Yıllık 10:30 YILLIK
PEŞİN
8 Türkmen Mahallesi Belediye Santral Garaj
(İşyeri)
35/9 305 Ada 17 Parsel 105m2
15.000,00TL

1350,00TL
3 Yıllık 10:35 YILLIK
PEŞİN
9 Değirmendere Mahallesi - Türkmen 2200 Ada
1 Parsel ile 2198 Ada
1 Parsel arası
Park Alanı
15 m2 Kapalı
15m2 Açık Çay Ocağı
6.000,00 TL 540,00 TL 3 Yıllık 10:40 YILLIK PEŞİN
10 Değirmendere Mahallesi - Türkmen 2200 Ada
1 Parsel ile 2198 Ada
1 Parsel arası
Park Alanı
15 m2 Kapalı
15m2 Açık Büfe
6.000,00 TL 540,00 TL 3 Yıllık 10:45 YILLIK PEŞİN


Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş 1.,2.,4.,5. sıralardaki arsa, 3. Sıradaki tarla vasfındaki taşınmazların satışı ile, 6., 7., ve 8. Sıralardaki dükkanlar, 9. sıradaki çay ocağı ve 10. sıradaki büfe alanı olarak gözüken (özellikleri belirtilen ve ekli, kapalı alanı kiracı tarafından projesine uygun yapılarak, kira süresi sonunda bedelsiz ve şartsız olarak belediyemize devretmesi şartıyla) taşınmazların kiralanması işi 18/10/2018 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.
Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.
Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.
Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;
a) Kanuni İkametgâh sahibi olmak (İkametgâh il muhabiri/Yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)
b) Nüfus sureti (gerçek kişiler için)
c) Geçici teminat yıllık muhammen bedelin %3ü oranındadır.
d) Şartname alındı makbuzu
e) Başkası adına ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Tüzel kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya İlgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
h) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi,
i) Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, Belediyemize vadesi geçmiş borcu yoktur belgesi.
j) İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan.
k) İhaleden yasaklı olmadığına dair beyan.
l) Camikebir Mahallesi 48 Ada 10 parselde bulunan kiralama alanının dış cephesi ekli projesine ve Denizbank’ın dış kaplaması ile uygun hale getirilecektir.
Madde 7-Şartname bedeli satış ihaleleri için 500,00TL (Beşyüz Tük Lirası), kiralama ihaleleri için 250,00TL (İkiyüzelli Türk Lirası)’dır.
Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler ile belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden temin
Edecekleri şartname ve şartname bedel makbuzu ile ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.


Özer KAYALI
Belediye Başkanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR