PTT A.Ş. İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Küçükçekmece Yenimahalle Mahallesi'nde bulunan 600 m2 arsa kiraya verilecektir

PTT A.Ş. İSTANBUL ANADOLU YAKASI PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01167940
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Semt-Mahalle : YENİ MAHALLE MAH. / KÜÇÜKÇEKMECE
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNBOYU 30.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle İmaret Caddesi 3830 parsel 600,00 m² arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 Kat 5 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA KİRAYA VERİLECEKTİR


İSTANBUL/KÜÇÜKÇEKMECE YENİMAHALLE İMARET CADDESİ 3850 PARSELDE BULUNAN 600,00 M²LİK ARSANIN
T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLAT ANONİM ŞİRKETİ adına İstanbul PTT Başmüdürlüğü, Yapı İşleri Müdürlüğü ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin

a) Adresi

:

Hobyar Mahallesi Büyük Postane Caddesi No:25 34113 Fatih/İstanbul

b) Telefon ve faks numarası

:

02125273780 –02125136713

c) Elektronik Posta Adresi

:

istav_yapi@ptt.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği yer

:

Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL


2-İhale konusu kiralama işinin

a) İhale Konusu Gayrimenkul İle İlgili Bilgiler

:

Kiraya Verilecek Yerin Adresi: Yenimahalle Mah. Zincirlikuyu Mevkisi İmaret Caddesi 3830 parsel Küçükçekmece/ İstanbul

Kiraya Verilecek Yerin Özellikleri: İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi, Yenimahalle İmaret Caddesi 3830 parsel 600,00 m² arsa

Arsa Sit Alanı içeresinde yer almakta olup yapılaşma yapılmayacaktır.

Cinsi Ve Evsafı: 600,00 m²'lik arsa

b) Kira ve mali yükümlülüklerinin başlangıç tarihi

:

Sözleşmenin Başmüdürlükçe onaylanması tarihidir.

c) Kiralama Süresi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 5(beş) yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

c)Tekliflerin Verileceği Yer

:

:

09/06/2020 tarih ve Saat:14:00

Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 Kat 5 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL


4. İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

  2. Kanuni ikametgâh belgesi.

  3. Tebligat için adres beyanı.

  4. Tüzel kişi olması halinde (a) bendi hariç) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

  5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

   2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

  6. Şekli ve içeriği İdari şartnamenin 15. maddesinde belirtilen bu esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

  7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

  8. Her sayfası imzalı şartname

İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.


5)İhale Dokümanı İstanbul PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.
İhaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6)Tekliflerin ihale saatine kadar İstanbul PTT Başmüdürlüğü Hobyar Mah. Aşir Efendi Cad. No:6 34102 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, tekliflerin postayla gönderilmesi halinde vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.

7)İstekliler muhammen bedel olan aylık net 4.000,00 TL'den aşağı olmamak üzere teklif vereceklerdir. Ekonomik Açıdan En Uygun Bedel Rayiç bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerden tercihe layık bulunan tekliflerin en yükseğidir.

8) İstekliler yıllık net rayiç bedelin % 6’ü olan 2.880,00.-TL (İkibinsekizyüzsekseksenbin Türk Lirası)’dır tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9)Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.

10)İdaremiz bu ihale için 2886 ve 4734 sayılı ihale kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR