KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kozan/Mahmutlu Mahallesi'nde arsa satışı yapılacaktır

KOZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00926620
Şehir : Adana / Kozan
Semt-Mahalle : MAHMUTLU MAH. / KOZAN
Yayınlandığı Gazeteler

KOZAN EKSPRES 10.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOZAN EKSPRES 16.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Arsa Satış İlanı

1- İlçemiz Tavşantepe (Mahmutlu) Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
2-Aşağıda Mevkii, Ada, Parsel, Miktarı, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazların satış ihalesi 22/01/2019 Salı Günü Saat: 14.00 da Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

MAHALLE

ADA

Parsel

m2

Kat Adedi

Birim Fiyatı

Geçici Teminat (TL)

Muhammen Bedeli (TL)

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

227

59

538

KONUT A-4

150,00

2.421,00

80.700,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

492

8

458

KONUT A-4

130,00

1.786,20

59.540,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

493

17

513

KONUT A-4

140,00

2.154,60

71.820,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

493

20

500

KONUT A-4

140,00

2.100,00

70.000,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

496

8

527

KONUT A-4

140,00

2.213,40

73.780,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

504

13

477

KONUT A-4

140,00

2.003,40

66.780,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

504

14

465

KONUT A-4

140,00

1.953,00

65.100,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

504

15

458

KONUT A-4

140,00

1.923,60

64.120,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

505

6

581

KONUT A-4

140,00

2.440,20

81.340,00 TL

MAHMUTLU (TAVŞANTEPE)

505

7

678

KONUT A-4

140,00

2.847,60

94.920,00 TL3- Bu işle ilgili Şartname ve ek’leri, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100,00 (yüztürklirası) TL bedel karşılığında alınabilir.

4-İhaleyi alan talipli ve talipliler tarafından ihale bedeli üzerinden geçici teminatı ihale tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kati teminata çevrilecektir.

5-Taşınmazın İhalesine girecek, talipli veya taliplilerin geçici teminatı teminat makbuzları hariç Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak geçici teminat dekontunu teklif dosyasına koymaları şarttır.

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

 1. Başvuru dilekçesi,

 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

 3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

 4. Geçici Teminat ödendi makbuzu (isteklinin Adı Soyadı ve hangi parsel için teminat yatırıldığı makbuzda belirtilecek)

 5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

 6. Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

 7. Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

 8. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

 1. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

 2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

 1. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

 1. Şartname alındı makbuzu.

 2. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

 3. En az 6 ay önce alınmış, adli sicil belgesi,


Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 22/01/2019 tarihinde Salı günü ihale saati olan 14:00 kadar dosyaları ile birlikte Belediye Encümen salonunda hazır bulunması gerekmektedir.
Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Talipli veya talipliler her bir parsel için teklif verebileceği gibi parsellerin tümü içinde teklif verebilirler

7-2886 sayılı kanunun 83.,84. ve 85. maddelerine göre ihalelere katılmaktan yasaklananlar ihaleye katılamazlar.

8-İhaleye girecek olan talipli veya talipliler ihaleye kendi adına giriyor ise bizzat kendileri iştirak edecek, vekâleten başka birinin adına iştirak ediyor ise Noter tasdikli Vekâletname ile girmeleri mecburidir.

9- İhaleye girecek olan talipli veya talipliler Belediye Başkanlığından aldıkları borcu yoktur belgelerini teklifleri ile sunmaları şarttır.

10-İhale kararının İta Amirince onanmasına müteakip, 15(onbeş) gün içerisinde İhale Bedelinin %6 sı kesin teminata çevrilip, Satış bedelinin %25'i peşin kalan miktar ise 2019 mali yılının ihaleyi takip eden Şubat-Mart-Nisan aylarının en geç 20. gününe kadar yatırılacaktır. Sözleşme ile belirlenen ödeme şekline uyulmaması durumunda gecikilen her takvim günü için 0,002 (bindeiki) faiz uygulanacaktır. Taksitlerin aksaması süreklilik arz ettiğinde 1 ve 2. taksit gecikmede faiz, takip eden 3. taksitin gecikmesi durumunda ihale fesh edilerek hesap genel hükümlere göre tasfiye edilir. Zorunlu haller dışında geçici teminat irad olarak kaydedilir.

11-İhalesi yapılacak olan taşınmazın satışına ait Gazete ilanı, Vergi, Resim ve Harçlar ile diğer bilumum giderler ihaleyi alan talipli veya talipliler tarafından karşılanacaktır.

12-Tapu Tescil İşlemleri, yasal eksikliği olmadığı takdirde, idaremiz Tapu Tescil İşlemlerine İhale Bedelinin tamamının Belediye Hesabına yatırılmasından sonra Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısının alınmasına müteakip en fazla 30 gün içerisinde başlayacaktır.

13-Tapu Tescil İşlemleri sırasında ortaya çıkacak olan tüm harçlar ihaleyi alan talipli veya talipliler tarafından karşılanacaktır.

14-Yukarıdaki şartların herhangi birisinin ihlali durumunda alıcı hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. Taşınmaz yeniden İhaleye çıkartılır. İlk alıcı ihaleye iştirak edemez. Birinci İhale ile ikinci ihale arasında Belediye aleyhine fiyat farkı doğduğu zaman aradaki fark ilk alıcıdan tahsil edilecek ve geçici teminatı gelir kaydedilecektir.

15- İhalesi yapılacak olan taşınmazın, 3065 sayılı KDV kanunun 17/4-p maddesi kapsamında ''Hazinece yapılan taşınmaz teslimi ve kiralamaları, irtifak hakkı tesisi, kullanma izni ve ön izin verilmesi işlemleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler'' KDV den istisna tutulmuştur. 24/7/2008 tarihli 5793 sayılı kanununun 13.maddesiyle yapılan değişikliğe istinaden, İhale bedeli üzerinden KDV uygulanmayacaktır.

16-İdaremiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olup, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

17-Taşınmazın satışı ile ilgili her türlü anlaşmazlıkların halline, Kozan Mahkemeleri ve Kozan İcra Daireleri yetkilidir.

Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR