KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Sarayönü'nde 1.628 m² arsa ihaleyle satılacaktır

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01090509
Şehir : Konya / Sarayönü
Semt-Mahalle : YUKARI MAH. / SARAYÖNÜ
: 1628
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
HAKİMİYET 30.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konya İli, Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 443 ada, 2 nolu parsel, Arsa - 1/1 hissesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

İCRA DOSYA NO : 2019/12271 Gayrımenkul Satış sayılı dosyadan satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Konya İli, Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 443 ada, 2 nolu parsel, Arsa - 1/1 hissesi
İMAR DURUMU : Sarayönü Belediye Başkanlığı İmar ve şehircilik Müdürlüğü'nün 06.11.2017 tarih 1691 sayılı yazısı ekinde bulunan İmar Durum Belgesine göre Konya İli, Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 443 ada, 2 nolu parselin, 1/1000 ölçekli Uygulam İmar Planında 2 kat konut sahasında kaldığı, ayrık nizam 2 kat, ön bahçe mesafesi güney cephesinde 10 m, doğu cephesinde 5 m, komşu bahçe mesafesi ise 3 m olarak belirlenmiştir. Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 443 ada, 2 parsel numaralı taşınmazda 3194 sayılı yasa uygulaması ile yaklaşık 5-10 m2 miktarındaki alanın yoldan ihdas edilmesi neticesinde imar parseli oluşacaktır. İmarı yapılmamış kadastro parselidir. Parselin 3194 sayılı yasa uyarınca mevcut 1/1000 ölçekli imar uygulama planına göre miktar ve cephe yönüyle 2 parsel ifrazı mümkündür.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Konya İli, Sarayönü İlçesi, Yukarı Mahalle, 443 ada, 2 parsel, 1.628,78 m2 arsa vasıflı taşınmazın zeminde ve paftasında güneyi Sarayönü Caddesine, kuzeyi Kaptan Caddesine, doğusu ise 149521 Sokağa cephelidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı, müştemilat ve ağaç bulunmadığı, fiilen kullanılmadığı, batı bitişik sınırında aralarında belirgin sınırlar olmayan parsel mevcuttur. Parsel, Yukarı mahallesi 149521 Sokak No:2 Sarayönü/Konya adresindeki etrafı duvarla çevrili tek katlı evin batısındaki 149521 sokak sonrasında kalmaktadır. Parselin yakın etrafındaki parsellerde kısmen tek ve 2 katlı ev ile muhtelif amaçlı Kullanılan yapılar, kısmen de boş arsalar mevcuttur. Ulaşımı cepheli olduğu yolları yolları takiben Sarayönü şehir merkezine oldukça kolay yapılmaktadır. Parselin mücavirinde imarlı yapılaşmalar mevcut olmasına rağmen genelde kadastral durumuyla kullanılmakta, binalar genel olarak imarsız yapılmıştır. Meskun alanda olmasına rağmen çoğunlukla çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan ailelerin ikamet ettiği, şehrin az gelişmiş ve az talep gören mahallindedir. Alışveriş ve iş merkezlerine, sağlık tesisleri, hastaneler, resmi kurumlara uzak, eğitim kurumlarına sosyal donatı alanlarına, ana cadde ve yollara yakındır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin elektrik, yol, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tam olup, her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden gelişmektedir. Ulaşım yönüyle toplu taşıma güzergehındadır. Değer tespiti; Piyasadaki alım-satım rayiçlerine göre taşınmazın tam hissesinin satış bedeli 114.000,00TL muhammen bedelle (%10 pey akçesi 11.400,00.-TL) aşağıda yazılı yer, gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:

1-Birinci açık artırma 19.12.2019 günü, saat 11:10 – 11:15 arasında Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulun üç defa bağırıldıktan sora teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75 ve rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 26.12.2019 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’i + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin %10 pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Mehil müddeti içerisinde ihale bedeli ödenmezse, verilen teminat kuruma irat olarak kaydedilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, %18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan %5 yasal faiz üzerinden mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
7-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunur.
8-Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulun mülkiyetini iktisap etmiş olacağından, gayrimenkul de kiracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlerine göre tahliye alıcı tarafından yapılacaktır.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/12271 Gayrımenkul Satış dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR