KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Meram'da 1.580 m² arsa SGK'dan satılıktır

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE
SATIŞ İLANI

İCRA DOSYA NO : 2019/12432 Gayrımenkul Satış sayılı dosyadan satılmasına karar verilen gayrimenkulün,
TAPU KAYDI : Konya İli, Meram İlçesi, Kavak Köyü/Mah. 117 ada, 13 parsel 1.580,10 M2 Arsa - 1/1 hissesi.
İMAR DURUMU : Meram Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Uygulam İmar Planında 2 kat konut sahasında kaldığı, ayrık nizam 2 kat, TAKS:0,20 KASK:0,40, ön bahçe mesafesi 5m, komşu bahçe mesafesi ise 3m olarak belirlenmiştir. Meram İlçesi, Kavak Köyü/Mah. 117 ada, 13 parsel 3194 sayılı yasanın uygulaması ile imar parselidir. Parselin 3194 sayılı yasa uyarınca mevcut 1/1000 ölçekli imar uygulama planına göre miktar ve cephe yönüyle ifrazı mümkün değildir.
ÖNEMLİ ÖZELLLİKLERİ : Konya İli, Meram İlçesi, Kavak Köyü/Mah. 117 ada, 13 parsel Arsa - 1/1 hisseli 1.580,10 m2 alanlı taşınmazın güneyi zeminde ve paftasında imar yolu olan 23308 sokağa cephelidir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı, müştemilat ve ağaç bulunmadığı, ancak çevre sakinlerine ait üstü örtülü saman yığını olan parselin fiilen kullanılmadığı, batı ve kuzeyinde aralarında belirgin sınırlar olmayan imar parselleri, doğusunda ise kafes tel örgü ile çevrilerek üzerinde yonca ekili parselle sınırlıdır. Taşınmazın yakın etrafındaki parsellerde kısmen tek ve iki katlı imarsız ve Büyükşehir Yasasından sonra Kavak Belediyesinin kapanması sonrasında yeni imarlı yapıların olduğu kısmen de boş arsalar ve ahırlar mevcuttur. Parselin yaklaşık 60m doğusunda İmar Uygulama Planında mesken sahasında kalmasına rağmen bir kaç parsel birlikte kullanılmak suretiyle üzerinde imarsız ahır ve zırai ürün olarak yonca ekilerek kullanılmaktadır. Genel olarak yakın çevresindeki parsellerde çiftçi ailelerin gereksinimi olan ev, depo, samanlık ve küçük ahırlar mevcuttur. Ulaşımı cepheli olduğu yoldan oldukça kolay yapılmaktadır. Parselin mücavirinde genel olarak yeni imarlı yapılaşmalar mevcut olup Mahallenin mera ve harman yeri alanında imar uygulaması ile yeni üretilen parsellerin olduğu mahalde kalmaktadır. Genel olarak Kavak Mahallesi nüfüsuna kayıtlı çiftçilikle uğraşan insanların yaşadığı, mahalle dışında yaşayan insanlar tarafından talep görmeyen konumdadır. Parsel Kavak Mahallesi 23307 Sokak No:16/1 Meram/KONYA adresindeki ahırın yaklaşık 60m batısındadır. Parsel mahalle sınırları içinde kalan, alışveriş yerlerine, eğitim kurumlarına, sağlık tesislerine, sosyal donatı alanlarına, ana cadde ve yollara yakındır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin elektrik, su, yol ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri tam olup her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden az gelişmiştir. Ulaşım yönüyle toplu ulaşım güzergahına yürüme mesafesindedir.
Taşınmaz (1/1 hissesi) toplam 47.000,00.-TL muhammen bedelle (%10 pey akçesi 4.700,00-TL) aşağıda yazılı yer, gün ve saatte açık artırma suretiyle satılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:1-Birinci açık artırma 23.01.2020 günü, saat 10:10-10:15 arasında Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Satış Salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin % 75 ini ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 30.01.2020 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. İkinci artırmada bedelin %50’i + satış masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulun artırmaya esas rayiç değerinin % 10 pey akçesinin 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.
6-Gayrimenkulun kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan %5 yasal faiz üzerinden mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur.
7-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunur.
8-Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulun mülkiyetini iktisap etmiş olacağından, gayrimenkul de kiracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlerine göre tahliye alıcı tarafından yapılacaktır.
9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Konya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
10-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/12432 Gayrımenkul Satış sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR