KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait arsaların satışı yapılacaktır

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 15:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni tarafından Büyükşehir Belediyesi eski Meclis toplantı salonunda 1.Kat No:134
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI


İlçesi

Mah.

Pafta
Ada
Parsel

m²’si

Hisse

Vasfı
İmar Durumu
Muhammen Bedeli

Geçici Teminat

Ödeme Şekli
İhale
Saati
Karatay Fevziçakmak M29A07A2C 34244 5 2.904,96 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1.00,Taks: 0.56 Yençok 10 m.
1.600.000,00 TL. 48.000,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10
Karatay Fevziçakmak M29A07A2C-D 34244 4 2.865,19 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1.00,Taks: 0.56 Yençok 10 m.
1.580.000,00 TL. 47.400,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.20
Karatay Fevziçakmak M29A07A2C-D 34244 3 2.825,43 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1.00,Taks: 0.57 Yençok 10 m.
1.555.000,00 TL. 46.650,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.30
Karatay Fevziçakmak M29A07A2C-D 34244 2 2.785,64 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı
E: 1.00,Taks: 0.58 Yençok 10 m.
1.535.000,00 TL. 46.050,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40
Plan Notları Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulün plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin eklerinden görülebilir.
Not: Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkulümüzün tamamı K.D.V.’nden muaftır.


1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 10.12.2019 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Büyükşehir Belediyesi eski Meclis toplantı salonunda 1.Kat No:134’de yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 10.12.2019 Salı günü en geç 14:30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mahallesi, Vatan Caddesi, Belediye Sarayı Kat: 6 No: 608 Selçuklu/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 880001500158007290051109 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.Kanununun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.
a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6 Daire:608
b- Telefon : 0332 221 14 92
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR