KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaali Belediyesi'nden arsa satışı

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocaali Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
ARSA SATIŞ İLANI

SATIŞA ÇIKARILAN TAŞINMAZLARIN:

Sıra
No
Pafta Ada No Parsel No Yüzölçümü
(m2)
Mevkii Muhammen Bedel
(KDV Dahil)
Geçici Teminatı İhale Saati
1 19Ö-IIc 155 2 300 Tepearkası 152.100,00.-TL 4.563,00-TL 14.00
2 19Ö-IIc 155 5 300 Tepearkası 152.100,00.-TL 4.563,00-TL 14.15
3 19Ö-IIc 155 6 300 Tepearkası 152.100,00.-TL 4.563,00-TL 14.30
4 19Ö-IIc 155 7 300 Tepearkası 152.100,00.-TL 4.563,00-TL 14.45
5 19Ö-IIc 155 8 300 Tepearkası 152.100,00.-TL 4.563,00-TL 15.00
6 19Ö-IIc 155 9 350 Tepearkası 177.450,00.-TL 5.323,50.-TL 15.15
7 19P-Id 172 8 267 Tepearkası 150.321,00.-TL 4.509,63-TL 15.30
8 19P-Id 172 9 261 Tepearkası 146.943,00.-TL 4.408,29-TL 15.45
9 19P-Id 172 10 280 Tepearkası 157.640,00.-TL 4.729,20.-TL 16.00
10 19P-Id 172 11 318 Tepearkası 179.034,00.-TL 5.371,00.-TL 16.15
11 18P-Ivb 479 17 336 Kocaali 2 23.520,00.-TL 706,00.-TL 16.30
12 18P-Ivb 479 19 304,50 Kocaali 2 21.315,00.-TL 640,00.-TL 16.45
13 18P-Ivc 487 1 281,75 Kocaali 2 13.243,00.-TL 398,00.-TL 17.00
14 F25c21c1 108 57 921,41 Maden Deresi 16.125,00.-TL 484,00.-TL 17.15

1-)Yukarıda Pafta, ada, parsel, yüzölçümü ve diğer özellikleri belirtilen Kocaali Belediye Başkanlığına ait 14 (Ondört) adet taşınmazın satış ihalesi;2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Encümen huzurunda şartname gereğince yapılacaktır.
2-) İhale; 10.04.2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14.00 da Belediye Meclis Salonunda Encümen huzurunda başlayacaktır. Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir.
3-)İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
A-Gerçek Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname f-) Belediyeden borcu yoktur belgesi g-)İhale Döküman Bedeli Makbuzu
B-Tüzel Kişilerden;
a-) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) b-) Geçici Teminat Bedeli Makbuzu c-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi d-) Kanuni tebligat adresi/İkametgah adresi belgesi e-)İmza Sirküsü (Noterden) f-) Vekaleten katılıyor ise 2020 yılı noter onaylı vekaletname g-) Belediyeden borcu yoktur belgesi h-)İhale Döküman Bedeli Makbuzu ı-)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret, Sanayi , Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi)
4-) Geçici Teminat bedeli Belediyemiz veznesine veya Ziraat Bankasına yatırılacaktır. Şartname 100.- TL karşılığında Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.
5-) İhalede satışı yapılacak taşınmaz malı satın almak isteyen gerçek ya da tüzel kişiler, taşınmazların imar durumlarını Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden görebilirler.
6-) İhale bedeli şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir.
7-) İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar.
8-) Taşınmaz mal satışı için rayiç bedeli üzerinden taleplilerden %3 nispetinde geçici teminat alınır. G. Teminat T.C Ziraat Bankasına yatırılıp makbuzu ihale Kom. Bşk.lığına tevdi edilecektir. Bu geçici teminat ihaleyi alan kişi ya da Tüzel kişi tarafından satış bedeli üzerinden %6’ya tamamlanmak üzere kesin teminat mahsup edilir.
9-) Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR