KIRŞEHİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kireç fabrikası ve arsa satış ihalesi yapılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00815562
Şehir : Kırşehir / Merkez
Semt-Mahalle : ÖRCÜN MAH. / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 13.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.06.2018 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırşehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında,
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH/KÖY ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ HAZİNE PAYI CİNSİ TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1. Kırşehir Merkez Özbağ Erevik Mahallesi 391 21 45.787,01 32324,48 Kireç Fabrikası 1.454.602,00 290.920,40 28.06.2018 10:45
2. Kırşehir Merkez Özbağ Örcün Mahallesi 578 4 58.786,74 Tam Arsa 3.527.500,00 705.500,00 28.06.2018 11:00
1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihalesine çıkarılmıştır.
2- Satışı yapılacak taşınmazların satış ihalesi Kırşehir Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü odasında, komisyon huzurunda hizasında gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
3- Satış İhalesi Yapılacak taşınmazlara ait şartname ve ekleri Kırşehir Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar;
a) Yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belge (Adres beyanı)
c) Gerçek kişilerin T.C. Nüfus Cüzdanı fotokopisi Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik numarası
d) Geçici teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili Banka
Şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı Şubenin limitlerinin de gösterildiği Süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeler
e)Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi
odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel
kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde
belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge
5- Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin
kalanı en fazla 2 (iki) yılda 8 (sekiz) eşit taksitle, kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedeli KDV ile diğer vergi,resim ve
harçlardan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlek vergisinden muaftır.
6- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklif mektubu ile istenilen diğer belgelerin ihale saatinden
önce ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbettir.
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya www.kirsehirdefterdarligi.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR