Yazdır

KEÇİÖREN BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00494409
Şehir : Ankara / Keçiören
Yayınlandığı Gazeteler

GÜÇLÜ ANADOLU 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
GÜÇLÜ ANADOLU 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞOK 28.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 28.12.2016 15:50
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
Niteliği, Türü, Miktarı : Yayla mahallesinde imarın 30823 ada 13 parsel (3.Sınıf B Grubu) teşkil eden toplam 648,00 m² lik arsanın
İhale Türü : Yapım İşi
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

KEÇİÖREN İLÇESİ YAYLA MAHALLESİ İMARIN 30823 ADA 13 PARSELİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİNE AİT İDARİ İHALE İLANI
1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Yayla mahallesinde imarın 30823 ada 13 parsel (3.Sınıf B Grubu) teşkil eden toplam 648,00 m² lik arsanın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulünü düzenleyen hükümlerine göre yapılacak ihale ile kat karşılığı verilecektir.
2 - İhale 28 / 12 / 2016 Çarşamba Günü saat 15.50’ de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır

3 – Bahse konu işin tahmini muhammen bedeli 2016 yılı birim fiyatları ile 1.136.166,81 ?’dir.
4 - Geçici Teminat Bedeli : İhale konusu işin keşif bedelinin % 3’ü tutarındaki 34.085,00 TL dir. ( 2886 sayılı D.İ.K.’nun 26. maddesine göre Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz Temimat Mektupları cinsinden verilebilir.)
5- İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler : A ) İkametgâh belgesi,
B ) Tebligat için Türkiye'de bir adres göstermesi,
C ) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 1- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 2 -Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.) D ) İmza sirkülerini vermesi, 1 - Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 2 -Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)
E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'nca onaylanması gerekir.)
F) İşin keşif bedelinin % 3'ü (Yüzde Üç) oranında ? geçici teminat vermesi, [ 34.085,00 ( Otuzdörtbinseksenbeş ) Türk Lirası Geçici Teminat tutarıdır. ] G ) Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz. 6 - Müracaat Belgelerinin Verilmesi : Müracaat belgeleri kapalı bir zarfa konularak; Encümen Başkanlığına sunulmak üzere , ihale günü saat 12.00 ye kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. 7 - İhale şartnamesi, mesai günlerinde mesai saatleri içerisinde Keçiören Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İhale Servisinden 500,00 ? şartname bedeli karşılığında temin edilebilir.
( Adresimiz : Güçlükaya Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı KEÇİÖREN / ANKARA )
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR