KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kastamonu Belediyesi'ne ait 195 m² küçük sanayi alanı ihaleyle satılacaktır

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez; Kuzeykent Mahallesi 2152 ada 14 numaralı parselin (Küçük Sanayi Alanı Yençok=8.5 m) satış ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binası 5. Kat Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Merkez; Kuzeykent Mahallesi 2152 ada 14 numaralı parsel (Küçük Sanayi Alanı Yençok=8.5 m); Belediye Meclisinin 02.01.2020 tarihli ve 7 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre açık artırma usulü satışı yapılacaktır.

1, İhale 07.07.2020 Salı Günü Saat 15.30’da Belediye Encümeni huzurunda, Aktekke Mahallesi Barbaros Cad. No:5 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 5. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2. Söz konusu taşınmazların kiralama ve satış muhammen bedeli, geçici teminatı aşağıda belirtilmiş olup ihaleye iştirak etmek isteyenler geçici teminatı ihale günü saat 12.00’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisine yatırmaları veya Belediye Başkanlığının Vakıfbank da bulunan TR02 0001 5001 5800 7287 9710 37 IBAN nolu hesabına yatırılması veya Teminat Mektubunu (En az 60 gün süreli + Teyit Yazılı) ihale saatinde Belediye Encümenine ibraz etmeleri zorunludur.

MAHALLESİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT KULLANIM AMACI
KUZEYKENT 2152 14 195,81 m² 970.000 TL 30.000 TL Küçük Sanayi Alanı Yençok=8.5

3. A- İhaleye kendi adına katılacak gerçek kişiler;
1) T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” fotokopisi,
2) Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair İkametgâh belgesi,
3) Gerçek kişiler için imza beyanı (Noter tasdikli) ve vekâleten iştirak edeceklerden; isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı,
4) Gerçek kişinin ticari faaliyeti bulunuyor ise Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
B- Tüzel kişiler adına katılacak istekliler;
1) teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri, nüfus cüzdan fotokopisi,
2) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapılmış olduğu yıl içeresinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
C- Ortak girişim olarak katılım olması halinde istenen diğer belgelerle birlikte Noter Tasdikli Ortaklık Beyannamesini ibraz etmek zorundadır,
Ç- Kastamonu Belediyesine borcu ( Emlak, ÇTV, Kira vb.) bulunmadığına dair güncel belge,
4. İhale ile ilgili şartname 500,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden(2.kat) temin edilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR