ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ihale yoluyla satılacaktır

ERZURUM KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.09.2019 15:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Taşınmaz Mal Satış İlanı

KARAYOLLARI 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ERZURUM

Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Karayolları Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmaz mal, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle,
23.09.2019 tarihin de karşısında belirtilen gün ve saatte Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresinde satışı yapılacaktır.
Taşınmaz malın bulunduğu;

SIRA NO MAHALLE/ İLÇE/İL CİNSİ ADA / PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ M2 HİSSE ORANI TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ İHALE GÜNÜ
1 Sıddıkiye Mahallesi
Merkez /AĞRI
Arsa 230/132-133
9,24 1/1 (TAM) 70.000,00 2.100,00 15:00 23/09/2019


1-Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;
A- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
b) Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlık)
c) Noter tasdikli imza beyannamesi
d) Türkiye’de tebligat için adres beyanı (varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
B- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı ( varsa telefon ve fax numarası, elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından veya benzeri bir makamlardan, 2017 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliği noter tasdikli imza sirküleri.
C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a) Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)
b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
c) İhale Dosyası alındı belgesi
D- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:
a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri vereceklerdir.
b) Ayrıca, şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
2- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
3- Teklif mektubu, (Bu şart sadece postayla teklif gönderecekler için geçerlidir.)
4- İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunusemre Mah. 25070 Palandöken ERZURUM adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
5- İhale dokümanı 300 TRY (Türk Lirası) olup İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir. Bedelsiz görebililer. İhale dokümanı almayanlar ihaleye teklif veremezler.
6- Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
7- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9) Her bir arsa satışı için ayrı ayrı ihale dosyası almak zorunludur.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR