KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz satışı ihale edilecektir

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü
Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No.39 Sivas
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.
Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin taşınmazın hali hazır durumunu gördükleri “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Karaağaç Köyü Sınırları İçerisinde Yer Alan Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Ait Olan 116 Ada 52 Parsel (16.758,56 m ²) Numaralı Taşınmazın Satışı

140.101,56 TL


4.203,05 TL


24.07.2019 Çarşamba Günü saat 10:00

 1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
 1. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus kayıt belgesi)
 2. Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus cüzdanı sureti ),
 3. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
 5. Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir
 8. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 10. Doküman satın alındığına dair alındı belgesi.

 1. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 1. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç, ulaşım giderleri alıcıya aittir.
 2. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 4. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 500,00 TL (Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR