KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne ait taşınmazın satışı yapılacaktır

KARAYOLLARI 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036938
Şehir : Sivas / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM SİVAS 09.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sivas İli, Gölova İlçesi, Boğazköy Köyü Sınırları İçerisindeki Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 7.075,59 m ² lik 135 Ada 77 Parsel Nolu Taşınmazın Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
arayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞI

T.C. ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

Karayolları Genel Müdürlüğü 16.Bölge Müdürlüğü Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:39 Sivas
Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmaz 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait artırma dosyası ve şartname Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinde görülebilir.
Bu taşınmaza, teklif vermek isteyenlerin taşınmazın hali hazır durumunu gördükleri “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskân, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.”

İşin Adı Tahmini Bedeli Geçici Teminatı İhale Gün ve Saati
Sivas İli, Gölova İlçesi, Boğazköy Köyü Sınırları İçerisindeki Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 7.075,59 m ² lik 135 Ada 77 Parsel Nolu Taşınmazın Satışı

70.755,90 TL


2.122,67 TL


22.08.2019 Perşembe Günü
saat 10:00
 1. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
 1. Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus kayıt belgesi),
 2. Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınan teyidi yapılabilecek nüfus kayıt belgesi),
 3. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 4. Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
 5. Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2019 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir
 8. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 9. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
 10. Doküman satın alındığına dair alındı belgesi.
 1. İhaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu bulvarı No.39 Sivas adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
 1. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%18 KDV), resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
 2. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
 4. İhale dokümanı satın almayan istekliler ihaleye katılamayacaklardır. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhaleler Başmühendisliği adresinden satın alınabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR