KASTAMONU KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karabük/Safranbolu'da 2.407 m² arsa ihaleyle satışa sunulacaktır

KASTAMONU KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114799
Şehir : Karabük / Safranbolu
Semt-Mahalle : YAZIKÖY KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 2407
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDEM37 17.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
KASTAMONU SÖZCÜ 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2.407,76 m²( 1.000/1.000)Taşınmaz Satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KARAYOLLARI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KASTAMONU

Karabük ili, Safranbolu ilçesi, Yazıköy Köyü 237 ada 46 parsel (İmarsız) numaralı taşınmaz satışıdır. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık teklif Usulü ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1-İdarenin;

a) Adresi : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : 0366 215 23 35 - 0366 215 23 41
c) Elektronik Posta Adresi : bol15@kgm.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.407,76 m²( 1.000/1.000)Taşınmaz Satışı
b) Teslim yeri : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Taşınmazlar Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği Kuzeykent Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı No:53 37100 KASTAMONU
b) Tarihi ve saati : 23/01/2020 - 10:00

4- Tahmini bedeli; 240.776,00-TL (KDV Hariç)
5-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

  1. Gerçek kişilerin; Noter Tasdikli İmza Beyanı, T.C. kimlik numarasını bildirir Kimlik Belgesi ve İkametgâh Belgesi, Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi,
  2. Tüzel kişilerin ;İkametgâh Belgesi ve Tebligat Adres Beyanı, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, Noter Onaylı İmza Sirküsü, siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnamesi ve İmza Beyannamesi,
  3. Ortak girişim olarak katılanlardan her ortak için, (a) ve (b)fıkralarındaki belgeler istenecektir,
  4. İhaleye teklif verecek alıcılarca belgelerin tamamının aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin verilmesi zorunludur. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.
  5. Tahmini bedelinin en az yüzde üçü (% 3) (7.223,28-TL) oranında Geçici Teminat Mektubu veya Vezne Alındısı (Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne nakit olarak yatırıldığına dair makbuz),
  6. İhaleye ait şartname ve diğer evraklar Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari No:53 37100 - MERKEZ / KASTAMONU adresinde mesai saatleri içerisinde görülebilir. Satış için şartname bedeli 200,00 TL. (İkiYüzTürkLirası),’nın Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Şubesi Müdürlüğüne yatırılması suretiyle şartname alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.
  7. İhale ile ilgili giderler, Her türlü vergi, %18 KDV, resim, harç ve diğer ödenmesi gereken giderler, ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.
  8. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
  9. İhale konusu işe ait şartname düzenlenecek olup, ihale sonucunda peşin ödeme halinde sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme bedelinin taksitli ödenmesi halinde sözleşme imzalanacaktır. Ödemenin kalan tutarı, sözleşme de belirtilen ödeme planına TÜİK tarafından açıklanan aylık Yİ-ÜFE oranları ilave edilecektir.
  10. İhale en yüksek teklif üzerinden, her pey artırımı en az 500,00-TL (BeşYüzTürkLirası) olarak uygulanacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR