KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Onikişubat'ta belediyeye ait 10.012 m² arsa satılacaktır

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01064398
Şehir : Kahramanmaraş / Onikişubat
: 10012
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 11.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Onikişubat ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde 10.012,48 metrekarelik arsa.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2019 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI


İlçe Mahalle


Ada
Parsel


Yüz ölçümü
(m²)


Beher m² fiyatı ( TL)


Tamamının Muhammen Bedeli (TL)


Geçici Teminat (TL)


İmar durumu


İhale türü


İhale Tarih ve Saati


Ödeme şekli


Onikişubat
Pınarbaşı


9157/1


10.012,48


600,00


6.007.488,00


180.224,64

Karma kullanım alanı
Max.kat:10 E=1.50


Kapalı teklif (35/a)


30.10.2019
14:15

1/2’si peşin geriye kalanı 6 (ay) eşit taksit

 1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saat’de, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

 2. İhale ile ilgili şartnameler 200,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı-Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

 3. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

 4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 5. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

 6. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. (taksitlere uygulanacak kanuni yıllık vade farkı %9 dur)

 7. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 9. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

  1. Tedavüldeki Türk parası

  2. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

  3. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

  4. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

 10. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

  1. İkametgâh belgesi,

  2. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

  3. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

  4. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

  5. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

  6. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

  7. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

  8. Ortak girişim olması halinde noter onaylı iş ortaklık beyannamesi;

 11. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-d-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler ayrı ayrı istenecektir.

İlgililere ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR