KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kadirli/Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'nde 6.854 m² arsa satış ihalesi yapılacaktır

KADİRLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978735
Şehir : Osmaniye / Kadirli
Semt-Mahalle : ŞEHİT KANSU KÜÇÜKATEŞ MAH. / CEMALPAŞA
: 6854
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Şefi Makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADİRLİ MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1-) Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti hazineye ait sınırları içerisinde bulunan taşınmaz malların hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif usulü ile Satış işlemi, Milli Emlak Şefi Makam odasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2-) İhaleye katılabilmek için istekliler, gerçek kişilerin T.c. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasının veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini , tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve / veya vekaletnameyi, Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri zorunludur.) , ve satın almak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat alındılarını veya 2886 sayılı Kanunun 27’inci Maddesinde belirtilen şartları taşıyan süresiz Banka Teminat Mektuplarını (Banka teyit yazısı ile birlikte) ve / veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerini veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ihale saatine kadar komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.
3-) Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4-) İhaleye ait şartname ve dosyası mesai saatleri içinde Kadirli Milli Emlak Şefliği Servislerinde ücretsiz görülebilir.
5-) İsteklilerin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46.maddesine göre posta ile iadeli ve taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğan gecikmeler kabul edilmez.
6-) Taşınmazların satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5.Maddesine göre satış bedelinin ¼ ‘i peşin kalanı kanuni faiz ile birlikte (24) ay, (8) eşit taksitle ödenebilir. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV ‘ne tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve 5 ( Beş ) yıl süre ile Emlak Vergisinden müstesna tutulmuş olup, taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5’inci Maddesinde yapılan düzenleme ile taksitli satışlarda, taksitlendirme dışında bırakılacak bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye Bakanlık yetkili olup, Belediye ve Mücavir Alan Sınırları içerisinde 5.000,00₺ ‘sini Mücavir Alan Dışında köylerde ise 1.000,00₺ ‘sini geçtiği takdirde taksitlendirme yapılabilecektir.
7-) Tahmini( Muhammen) bedel üzerinden % 30 ve/veya % 10 oranında geçici teminat alınacaktır.
8-) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Türkiye genelinde ihale bilgileri http//www.milliemlak.gov.tr.ve https://osmaniye.csb.gov.tr/adresinden öğrenilebilir. BİLGİ İÇİN İRTİBAT TEL. : 0328 718 2244

Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Köy İmar Durumu Ada No Parsel No Cinsi Taşınmaz Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2) Muhammen Bedeli (₺) Geçici Teminat (₺) İhalenin Niteliği İhale Tarihi İhale
Saati
1 80060100188 Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Bir Kısmı Ayrık Nizam 3(A-3) Katlı 0.30/0.90 Bir Kısmı Ayrık Nizam 4(A-4) Katlı 0.30/1.20 Bir Kısmı Ayrık Nizam 3(A-3) Katlı 0.35/0.90 Konut Alanı 1157 1 Arsa 6.854,46 6.094,76 3.048.000,00 304.800,00 Satış 24/04/2019 10:00


Kadirli Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR