TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İzmir/Tire Cumhuriyet Mahallesi'nde 1.350 m² arsa satılıktır

TİRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01083053
Şehir : İzmir / Tire
: 1350
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

BÜYÜK TİRE 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DOĞRUHABER 27.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ARSA SATILACAKTIR


Tire Belediye Başkanlığından:

1 - Mülkiyeti Tire Belediyesine ait, İzmir İli, Tire İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, 1464 ada 9 parsel numaraları aşağıda belirtilen imar planında konut alanı olan 1 adet arsa, 2886 Sayılı İhale Kanunun 35/a ve 36.maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır.
2 - Adı geçen arsanın satış ihalesi 18.12.2019 Çarşamba günü saat 14.30'da Cumhuriyet Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:19 TİRE/İZMİR adresindeki Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
3 - Satışı yapılacak olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 1 adet arsa:

Sıra No Mahallesi Pafta Ada Parsel Cinsi İmar Durumu M2 Muhammen Bedeli Teminat Bedeli
1 Cumhuriyet 1464 9 Arsa (Konut Alanı) Taks:0,30 Kaks:1,50 1.350,02
1.484.000,00TL
44.520,00TL

4 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
DIŞ ZARF İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
a) Gerçek kişiler için İkametgah belgesi (Muhtarlık veya Nüfus Müdürlüğü)
b) Taşınmazın satış şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
c) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu
d) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
e) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek
f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği
g) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi dairesi Kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza örneği
h) Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
ı) Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemiz Emlak Servisinden alınmış borcu yoktur belgesi
j) İzmir Valiliği 07.02.2017 tarih ve 530/7171 sayılı yazısı gereği iştirakçi tarafından doldurulması zorunlu taahhütname ( matbu olarak Tire Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.)
İÇ ZARFA TEKLİF MEKTUBU,
Konularak dış zarf kapatılacak olup 8.maddede belirtilen tarih ve saatte Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
5 - Adı geçen taşınmazın satış bedeli peşin ödenecektir.
6 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır.
7 - İhale komisyonu gerekçesi kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.)
8 – Kapalı Teklif Usulü Taşınmaz ihalesine teklif vereceklerin şartnamede belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayacakları ihale zarfını 18.12.2019 Çarşamba günü saat 14:30’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğünden alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.
9 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 250,00 TL Belediye veznelerine yatırarak alabileceklerdir.
10 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
11 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde yazılı olanlar doğrudan veya dolaylı yollardan ihaleye katılamazlar.
12- Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 1464 Ada 9 parselde kayıtlı toplam 1 adet arsanın satış ihalesine katılmak isteyenlerin geçici teminat makbuzları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları 2886 Sayılı Yasanın 17.maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR