İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

İstanbul/Sarıyer'de arsa mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981796
Şehir : İstanbul / Sarıyer
: 436
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 17.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/19 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
960,000 TL
Birinci Satış Günü
:
12.06.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
12.07.2019 11:00
Satış Yeri
:
İSTANBUL ADALET SARAYINDA(ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 432 NOLU 14.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 14. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/19 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satışına Karar verilen gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti,Adedi, Evsafı:
TAŞINMAZIN :
TAPU KAYDI : Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nün 23.05.2018 tarih ve 5454 yevmiye no 'lu yazı ekinde; Uskumru köyü, 1475 ada, 15 parsel sayılı, arsa yüzölçümü; 436,38 m² arsa yüzölçümü Ana Taşınmaz Niteliği; "Arsa" olan taşınmazın 75620/240000 (137,50m²) hissesi 29.02.2008 tarih ve 2350 yevmiye no ile Fadime KAYIŞ adına, 8219/288000 (12,45 m² ) hissesi Barbaros İPEK adına 21.10.2013 tarih ve 8838 yevmiye no ile, 8219/288000 (12,45 m ² ) hissesi Caner DEMİR adına 24.07.2015 tarih ve 8416 yevmiye no ile, 8219/288000 (12,45 m ²) hissesi Mahmut İNALI adına 18.11.2015 tarih ve 12385 yevmiye no ile kayıtlı olduğu belirtilmektedir. Şerhler hanesinde 23.05.2018 tarih, 5454 yevmiye no ile İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi satış Memurluğu'nun 18.05.2018 tarih, 2018/19 ORT. GİD.SATIŞ sayılı Mahkeme Müzekkeresi yazısı ile satışına gidilmiştir. Şerhi mevcuttur.
İMAR DURUMU : Sarıyer Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.12.2018 tarih ve E.6444-35652 sayılı yazısında; dava konusu ana taşınmaz Uskumruköy mahallesi, 1475 ada,15 parsel sayılı yerin, 20.10.2003 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sarıyer - Uskumruköy - Zekeriya köy koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları'nda 'maks net KAKS:0.30, maksH: 6.50 m. Yapılanma şartlarında "M" lejantlı "Konut " alanında kaldığı, ancak parseli de kapsayan bölgede yapılan 18.md. Uygulaması, İstanbul 10. İdare Mahkemesi 'nin 20.09.2018 tarih, 2017/810 Esas, 2018/1952 karar no 'lu kararı ile İPTAL edildiğinden imar uygulaması yapılamadığı belirtilmektedir, denmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Dava konusu taşınmaz, Sarıyer İlçesi, Uskumruköyü, Gümüşçüler sokak ile Karaüzüm sokak kesişiminde, köşebaşı 436,38 m² 'lik boş arsadır. Etrafında iki katlı ve tek katlı olarak farklı düzende villa ve köy evi tarzı yapılar şeklinde yapılanmaların olduğu, iki sokak birleşimindeki taşınmaz arkaya doğru eğimli olup, yol kotu ile parselin arkadaki parsele bitişik olan kısımdaki kot farkı yaklaşık 10,00 mt dir. Parsel sınırlarındaki zeminin, orta ve yumuşak sertlikte olduğu, arsanın, bölgenin büyük bir kısmına hakim manzaralı konumunda olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu taşınmaz, son yıllarda havaalanı inşaatının başlamasıyla da oldukça kıymetlenen Sarıyer- Çatalca aksı üzerindeki Uskumruköy bölgesinde olup, bu bölgenin özellikle villa tarzı yapıların yüksek yeşil alanlı, düşük yoğunluklu yapılaşma şeklinde rahat ve ferah bir yaşam sunularak çoğalan, planlı bir gelişim gösteren bölge olduğu bilinmektedir. 3. Köprü yolu viyadüğünün hemen altında kaldığı, Otobüs vs. gibi toplu taşıma araçlarının da çalıştığı gözlemlenmiş olup, her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut satışa ilişkin bilirkişi raporunda İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Uskumruköy köyü, Gümüşçüler sok. 1475 ada 15 parsel sayılı yerde 436,38 m²arsa yüzölçümlü, ana taşınmaz niteliği " Arsa"olan taşınmazın tamamının değerinin 960.000,00 TL ( DokuzYüzAltmışBinTürklirası) olduğu takdir edilmiştir. KDV ORANI %18dir.

  1. Yukarıda tapu kaydı, Genel özellikleri, kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 12/06/2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 11,00'dan- 11,10'e kadar, İSTANBUL ADALET SARAYINDA(ÇAĞLAYAN) 4. KAT B2 432 NOLU 14.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU adresinde yapılacak olup, 1. İhale günü tahmin edilen kıymetin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz ençok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile ihalesi yapılamayan taşınmazlar 12/07/2019 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 12/07/2019 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden satış memurluğumuzun birim kodu olarak(Birim kodu:1032571) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuzun 2018/19 Satış dosya numarasının belirtilerekbelirtilerekmemurluğumuzun internetemanet hesap numarası : TR34 0001 5001 5800 7306 8450 12 nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., Tapu Alım Harcı, gayrimenkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 12/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR