ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle arsa satılacaktır

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874934
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Yayınlandığı Gazeteler

DEVRİM 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
VELİMEŞE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ulaş Mahallesi Ergene Belediyesi Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1-Tapu kaydı ve niteliği belirtilen, kullanım ve tasarruf hakkı Ergene Belediyesine ait pafta, ada, parsel numarası, imar durumu, m2 rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen mülkiyeti belediyemize ait 2 adet arsa nitelikli taşınmaz ayrı ayrı belirtilen tarih ve saatte 2886 Sayılı Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle Ulaş Mahallesi Ergene Belediyesi Hizmet Binasında satış işlemi yapılacaktır.
2-Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri aşağıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı bu satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.

NO MAHALLE PAFTA ADA PARSEL ALANI (M²) İMAR DURUMU VE FONKSİYONU HİSSE PAY / PAYDA CİNSİ TOPLAM MUHAM-MEN
BEDELİ (KDV HARİÇ) TL


GEÇİCİ TEMİNAT (%3)TL
İHALETARİHİ/ İHALE SAATİ ŞARTNAME BEDELİ (TL)
1 VELİMEŞE F19a23c3c 753 1 1.125,00 Fonksiyonu; Küçük Sanayi Alanı (1.125,00 m²), T.A.K.S. 750,00 m², K.A.K.S.2.250,00 m² TAM ARSA 337.500,00 10.125,00 25/10/2018
14:30
200
2 VELİMEŞE F19a23c3c 737 3 4.356,65 Fonksiyonu; Küçük Sanayi Alanı (4.356,65 m²), T.A.K.S. 240,00 m² K.A.K.S. 7.200,00 m² TAM ARSA 1.306.995,00 39.209,85 25/10/2018 14:40 200

3-Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve arsaların bulunduğu yerin görülmesi, arsaların bulunduğu yer itibariyle, belediyemizden bilgi alınması; Arsa almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
4-Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.
5-İhaleyi gerçekleştirecek olan Belediye Encümeni,ihale komisyonu olarak gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir. Komisyonun İhaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İta amiri kanuni süre içinde ihaleyi onaylar veya iptal edebilir.
6-İhale ile ilgili şartnameler mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde (Ulaş Mah. Belediye Hizmet Binasında) görülebilir.
7-İhaleye Katılacaklardan İstenecek Belgeler:
GERÇEK KİŞİLERDEN:
-İlgisine göre yerleşim(ikametgah)yeri belgesi ve Nüfus Cüzdanı Sureti/Fotokopisi,
-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
-Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı (Makbuzun aslı ihale dosyasına konula-caktır.) İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almaları zorunlu olup, bedele ait makbuz karşılığında şartnameyi almış ve ihale şartlarını kabul etmiş sayılır.
-Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
-İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi.
- Ortak Girişim halinde, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
TÜZEL KİŞİLERDEN:
-Şirket merkezini, tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, derneklerde yönetim kurulu kararları
-Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilecek İhale Şartnamesine ait ödeme makbuzunun aslı(Makbuzun aslı ihale dosyasına konula-caktır.) İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almaları zorunlu olup, bedele ait makbuz karşılığında şartnameyi almış ve ihale şartlarını kabul etmiş sayılır.
-İstekli vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküsü,
-Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,
-Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
-Tebligat için adres beyanı,
-İstekli, yetkili veya vekili tarafından (okudum ibaresi bulunan) imzalı ihale şartnamesi.
- İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatinde İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
8-Arsanın geçici teminatı tahmin edilen bedelin %3 (yüzde üç) olup, her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir ve alıcı tarafından ödenecektir.
9-Taşınmaz malın fuzuli işgal halinde bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir.
10-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Çorlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR