TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale usulüyle arsa satılacaktır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873927
Şehir : Tekirdağ / Şarköy
Yayınlandığı Gazeteler

ŞARKÖY 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ŞARKÖY 19.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
HOŞKÖY,MÜREFTE
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 09:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde1-Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Tekirdağ ili, Şarköy ilçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 2 adet taşınmaz mal, satış şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.Satış bedelleri, ihale bedelleri üzerinden şartnamelerinde belirtildiği şekilde taksitle ödenecek olup, taksit bedellerine düzenlenecek olan satış sözleşmesinde belirtilen yasal faiz oranı uygulanacaktır.
Madde 2 - Satılacak taşınmazların;MAHALLESİ


PAFTA


ADA/
PARSEL


M2’Sİ


NİTELİĞİ


MUHAMMEN
BEDELİ

%3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ


İHALE SAATİ

HOŞKÖY

4

3513

168,07

ARSA

460.374,00-TL

13.811,22-TL

09.45

MÜREFTE

4

4555

762,45

ARSA

1.372.410,00-TL

42.000,00-TL

10.00


Madde 3 –İhalelere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Hürriyet Mah. Gülpare Sok. No:14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 200,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartname alması mecburidir.
Madde 4 –İhaleler, 01/11/2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09.45’te Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, Hayrabolu Caddesi No:4 adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.
Madde 5 - İhalelere katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 31/10/2018 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar (17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2018 yılı Ekim ayında alınmış olmak kaydıyla;
A) Gerçek kişilerden:
1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
5-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6-Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı
B) Tüzel Kişilerden:
1- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3- Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış sureti.
4-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
5- Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,
6-Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,
C) Ortak girişim olması halinde : Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR