KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale usulüyle arsa satılacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00734727
Şehir : Elazığ
İmar Durumu : Konut
: 376
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYASÖZ 11.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYASÖZ 13.01.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Arsa satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.02.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- 2886 sayılı Kanun Kapsamında taşınmaz satışı işidir.
Satışı yapılacak taşınmazın:
İli : Malatya
İlçesi : Yeşilyurt
Mahalle/Köyü : Karakavak Mahallesi
Mevkii : -
Pafta No / Cilt No : -/111
Ada No / Sayfa No : 6074 / 10901
Parsel No / Sıra No : 4/-
Yüzölçümü : 376.49 m2 (102.06 m2’si Karayolları Genel Müdürlüğüne ait)
Hisse Durumu : 10206/37649 (102.06 m2’ye tekabül eden KGM hissesi)
Cinsi : Arsa
Tapudaki şerhler : -
İmar Durumu : Konut Alanı 3 Kata İmarlı
Fiili Durumu
ve Niteliği : Arsa ve KGM’ye ait olmayan müştemilat bulunmaktadır.

2- İhale 13/02/2018 tarihinde, saat 11:00‘da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Elazığ adresinde İhale Salonunda İhale Komisyonunca yapılacaktır.

3- Yukarıda tapu kaydı yazılı taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 10206/37649’lik hissesinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliğinden 300,00 TL karşılığında satın alınabilir.

5- Taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan 10206/37649 hissesinin tahmin edilen bedeli 68.890,50 TL ve geçici teminat miktarı 2066.72 TL’dir

6- İhaleye katılabilmek için; 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat yatırmak şarttır.

7- İhaleye katılabilmek için;

a-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya geçici teminat mektubu (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.)

b-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını bildirir Nüfus Cüzdanı ve İkametgâh Belgesi, noter onaylı imza beyanı

c-Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğu odasından ihale yılı içinde alınmış Oda Kayıt Belgesi, noter tasdikli İmza Sirküleri ve vergi kimlik numarasını bildirir belge

d-Vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnamesi ve imza beyannamesi

e-Tebligat için Türkiye’de adres gösteren Tebligat Adres Beyanı

8- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 38. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

9- İhale ile ilgili giderler (sözleşme bedeli+%18 KDV bedeli, vergi, resim, harçlar ve ödenmesi gereken diğer giderler) ihale uhdesinde kalan istekliye aittir.

10- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR