KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale ile arsa satışı yapılacaktır

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891638
Şehir : Kahramanmaraş / Elbistan
Semt-Mahalle : IZGIN MAH. / ELBİSTAN
İmar Durumu : Konut
Yayınlandığı Gazeteler

ELBİSTAN KAYNARCA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ELBİSTAN KAYNARCA 12.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Elbistan Izgın Mahallesinde 6 adet arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Malmüdürü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 1. Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

 2. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

  1. Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),

  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

 3. 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

 4. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

 5. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

 6. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 7. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

 8. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  İLAN OLUNUR
  Not: İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adresinde de görülebilir.

  TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü ( m² )

Hazine Hissesi

İmar
Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

10181

Izgın

123 / 7

Arsa

-----

493,99

Tam

(A-2) Konut Alanı

9.000,00

2.700,00

19.11.2018

09:00

2

10182

Izgın

123 / 8

Arsa

-----

596,23

Tam

(A-2) Konut Alanı

11.000,00

3.300,00

19.11.2018

09:10

3

10180

Izgın

124 / 7

Arsa

Topraklık

501,04

Tam

(A-2) Konut Alanı

9.400,00

2.820,00

19.11.2018

09:20

4

8415

Izgın

124 / 8

Arsa

Topraklık

536,60

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.000,00

3.000,00

19.11.2018

09:30

5

9992

Izgın

128 / 1

Arsa

-----

552,95

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.000,00

3.000,00

19.11.2018

09:40

6

9991

Izgın

128 / 2

Arsa

-----

494,50

Tam

(A-2) Konut Alanı

9.000,00

2.700,00

19.11.2018

09:50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR