ANAMUR BELEDİYE BŞK.

İhale ile arsa satılacaktır

ANAMUR BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait, Yeşilyurt Mahallesi 247 ada 157 parsel üzerinde bulunan 908,70m² arsanın ihale ile satılması işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Anamur/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İ L A NI
ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YEŞİLYURT MAHALLESİ 247 ADA 157 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN ARSANIN SATIŞ İŞİ

  1. Mülkiyeti Anamur Belediyesine ait, Yeşilyurt Mahallesi 247 ada 157 parsel üzerinde bulunan 908,70m² arsa satışa çıkarılmıştır. Satışı yapılacak olan arsanın ihalesi 23.10.2018 Salı günü saat 10:00’da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.
  2. Satışı yapılacak olan arsanın ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık teklif Usulü ile yapılacaktır.
  3. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servis adresinden 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL. (Otuztürklirası) karşılığında temin edilebilir.
  4. İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

4.1- İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı.
4.2- Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi,
4.3- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.4.a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
4.4.b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.
4.5-Geçici teminat olarak belirtilen bedelin belediyemiz veznelerine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

    1. - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

4.7- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.
5. Satışı yapılacak olan arsanın muhammen bedeli 1.000.000,00TL.
(Birmilyontürklirası)’dır.

  1. Geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ü oranındaki 30.000,00TL.

(Otuzbintürklirası)’dır.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR