Yazdır

KIRIKKALE VALİLİĞİDEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İrtifak hakkı kullanma izni tesis edilecektir

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449787
Şehir : Kırıkkale / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Tebligat İlanı Nedir?
Tebligat Muhatabı : Kamuoyu
HATA BİLDİR TAKİP ET
İlan Metni

KIRIKKALE DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4706 sayılı Hazineye ait Taşınmaz malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3. maddesi ve 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı/kullanma izni tesis edilecektir.

Sıra No: İLİLÇE KÖY/ MAH. ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM (m2) İŞLEM YAPILACAK YÜZÖLÇÜM (m2) HİSSE CİNSİ İMAR DURUMU RAYİÇDEĞERİ(TL) FİİLİ DURUMU SONBAŞVURU TARİHİ VE SAATİ
1 Kırıkkale Yahşihan Kılıçlar Köyü 654 9 1.423.247,51 Tamamı Tam Taşlık İmarsız 4.269.742,53 Boş 16.12.2016 17:00
2 Kırıkkale Merkez Hacılar Beldesi 899 1 180.384,00 Tamamı Tam Arsa Sanayi Alanı 81.172.800,00 Boş 16.12.2016 17:00
3 Kırıkkale Merkez Karaçalı Köyü - 7186 172.184,00 Tamamı Tam Tarla İmarsız 2.152.300,00 Boş 16.12.2016 17:00
4 Kırıkkale Merkez Karaçalı Köyü 7189 287.409,00 Tamamı Tam Tarla İmarsız 3.448.908,00 Boş 16.12.2016 17:00

Teşvikten Yararlanma Şartlan:
1) Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş teşvik belgesi sahibi olmak veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olmak,
2) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak,'toplam, sabit yatırım tutarı Beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),
3) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net öz kaynağa sahip olmak,
4) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan etmek,
5) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu vermek,

t
Başvuru şekli ve Genel Bilgiler: ,
1) İmar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde plan değişikliği, tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
2) Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-l'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeleri kapalı zarf içerisinde 16/12/2016 tarihi Saat:17:00'a kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğüne) teslim etmesi gerekmektedir.
3) Başvuru öncesinde Kırıkkale Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000,00 (bin) TL yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
4) İlanda 2 sıra numarasında bulunan taşınmaza sadece İmar planına uygun olarak başvuruda bulunulabilecek, 1,3 ve 4 sıra numarasındaki taşınmazlara ise Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 2. maddesi gereğince, Yatırım Teşvik Uygulamalarında; IV. Bölge olarak belirlenen İlimizde yapılacak yatırım türlerine başvuru yapılabilecektir.
5) Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı/kullanma izni tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir. Başvurulan sonucunda lehine irtifak hakkı/kullanma izm" tesis edilmeyenler herhangi bir hak ve talepte bulunamayacaktır.
6) Yatırımcılar son başvuru tarihi ve saatine kadar bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta yoluyla da yapabilirler, ancak postadaki gecikmeden dolayı İdare ya da Komisyon sorumlu değildir.
7) Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgi ve belgelere; wvvav.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve vvavw.kirikkaledefterdarligi.gov.tr adresinden ayrıca Kırıkkale Defterdarlığından (Milli Emlak Müdürlüğü) ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR