NİĞDE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ

İl özel idaresinden kiralık arsa

Kurum Hakkında

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00448614
Şehir : Niğde
Yayınlandığı Gazeteler

ŞOK 12.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
19.10.2016 11:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti İl Özel idaresine ait İlimiz Ulukışla İlçesi Çiftehan Köyü 153 ada, 5 parselde kayıtlı 2.518,60 m² taşınmaz üzerine yapılan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dal Merkezi veya hastanesi olarak işletilmek şartıyla 10 yıl müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. (Aynı parsel üzerinde bulunan ve şartname eki vaziyet planında sınırları belirtilen 2 katlı bina İdarenin kullanımında kalacaktır.)

Kiraya verilecek Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinin yıllık tahmini kira bedeli 550.000,00.-TL olup, geçici

teminat tahmin edilen bedelin %3'ü olan 16.500,00.-TL dir.

İhale 19.10.2016 Çarşamba günü saat 11.00’da Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı, İl Özel İdaresi, İl Genel Meclis Binası/NİĞDE adresinde İl Encümeni tarafından yapılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü (Adana yolu üzeri 2. km İl Özel İdaresi Hizmet binası/NİĞDE ) veya Yazı İşleri Müdürlüğü (Yukarıkayabaşı Mah. Sağlık Cad. Adliye Yanı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası/NİĞDE) adreslerinde görülebilir ve şartnamede belirtilen bedeli karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanlar tekliflerini 19/10/2016 Çarşamba saat 11.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına veya İhale Komisyonu Başkanlığına ulaştırılmak üzere İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğü personeline imza karşılığında verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1-) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdan sureti,

4-)Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

6-) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgili meslek odası belgesi ile kayıtlı olması gerekiyorsa ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

7-)Tüzelkişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

8-)Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

9-) 2886 sayılı kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif mektubunu içeren iç zarf,

10-) Niğde İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına alınmış 16.500,00.-TL tutarında geçici teminat makbuzu veya geçici teminat mektubu (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı),

11-) İhale şartnamesinin satın alındığına dair 500,00.-TL'lik banka makbuzu,

12-) Kesinleşmiş Vergi Borcunun olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

13-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge,

14-) İflas eden tasfiye halinde olan işleri mahkeme tarafından yürütülen konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve benzeri bir durumda olmadığına dair yazılı taahhütname,

15-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya benzer bir durumda bulunmadığına dair yazılı taahhütname,

16-) İhale tarihinden önceki 3 yıl içinde mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararı ile hüküm giymediğine dair yazılı taahhütname,

17-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır,

18-) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16 ) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

19-) Niğde İl Özel idaresine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR