Yazdır

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale yoluyla 1 adet taşınmazın satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448950
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

KÜÇÜK MENDERES 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KÜÇÜK MENDERES 14.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
Niteliği, Türü, Miktarı : KAYMAKÇI MAHALLESİ MOLLABAĞI MEVKİİ 1279 PARSELDE KAYITLI 985 M2 YÜZÖLÇÜME SAHİP YOLFAZLASI VASFINDAKİ TAŞINMAZIN
İhale Tarihi : 26.10.2016 14:40
Muhammen Bedel : 7900 TL
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Satış
İhale Alt Birimi : ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhalenin Yapılacağı Yer : Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

6360 SAYILI YASA GEREĞİ KAYMAKÇI BELEDİYESİNDEN BELEDİYEMİZE DEVROLAN KAYMAKÇI MAHALLESİ MOLLABAĞI MEVKİİ 1279 PARSELDE KAYITLI 985 M2 YÜZÖLÇÜME SAHİP YOLFAZLASI VASFINDAKİ TAŞINMAZIN SATILMASINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR

1. Mülkiyeti Belediyemize ait; 6360 sayılı yasa gereği kapanan Kaymakçı Belediyesinden Belediyemize devrolan Kaymakçı Mahallesi Mollabağı Mevkii 1279 parselde kayıtlı 985 m2 yüzölçüme sahip yolfazlası vasfındaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2. İhalesi 26.10.2016 Çarşamba günü saat 14:40’da Cumhuriyet Mah. Atatürk Cd. No:14 adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

3. Söz konusu taşınmazın tahmini satış bedeli 7.900,00 (yedibindokuzyüzlira) TL’dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin % 3 ü olan 237,00 (ikiyüzotuzyedilira) TL’dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak zorundadırlar. İhaleye girecek olan isteklilerden, teminat haricinde muhammen bedelinin (%10)’da 790,00 (yediyüzdoksanlira) TL güvence bedeli alınacaktır.

4. İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası Ödemiş şubesindeki TR940001002496138318425042 nolu hesabına yatırılacaktır.

5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100,00 TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.

6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 26.10.2016 Çarşamba günü ihale saatine kadar Atatürk Mah. Ulus Meydanı No:1/A adresinde bulunan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.

İstekli gerçek kişi ise;

 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 3. İmza Sirküsü,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 6. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 7. Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
 8. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 9. Şartname Alındı Makbuzu,
 10. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

İstekli tüzel kişilik ise;

 1. İmza Sirküsü,
 2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
 3. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
 6. Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
 7. İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
 8. Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
 9. Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
 10. Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
 11. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
 12. Şartname Alındı Makbuzu
 13. Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,

7 Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR