Yazdır

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

İdari hizmet alanı kullanımında bulunan 477,19 m2 arsanın satış ihalesi

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00448049
Şehir : Samsun
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 15.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Tarihi : 03.11.2016 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer : Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Türü : Satış
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, AÇIK TEKLİF USULÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “İdari Hizmet Alanı” kullanımında bulunan; Tapuda Canik İlçesi, Yeni Mahallesi, 5066 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı, 477,19 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca 1 peşin, geri kalanı aylık olarak 3 eşit taksitle ödenmek üzere AÇIK TEKLİF USULÜ ile satışı yapılacaktır.

2- İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 100,00 TL ( Yüz Türk Lirası) yatırılarak, alınacak makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecektir.

3- Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Samsun Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığına şahsen veya 362 431 60 90 / 1150 – 1133– 1152 - 1153 no.lu telefonlar ile başvuruda bulunabileceklerdir.

4- İhaleye konu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli 1.675.000,00 TL (Bir Milyon Altıyüzyetmişbeş Bin Türk Lirası)’dır.

-İhalede yarışma (artırım ) bu bedel üzerinden yapılacaktır.

5- Geçici teminat oranı %3 olup, tutarı 50.250,00 TL (Elli Bin İkiyüzelli Türk Lirasıdır.)

6- Bahse konu İhale 03.11.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca AÇIK TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır.

7- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

A.İstekli gerçek kişi ise:

 1. Nüfus Cüzdanı Sureti,
 2. İkametgâh Belgesi,
 3. İhaleye girecek kişinin noter onaylı imza sirküsü,
 4. Adres Beyannamesi,
 5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 6. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
 7. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
 8. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
 9. Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,
 10. İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz.

B.İstekli tüzel kişi ise:

 1. Ticaret Odası’ndan veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair 2016 yılı içinde alınmış belge,
 2. Şirketin adına ihaleye girecek kişi veya kişilerin bu şirketin vekili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri,
 3. Tebligat için adres göstermesi, telefon bildirmesi,
 4. Geçici teminat, ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
 5. Şirketin Samsun Büyükşehir Belediyesine borcu ve ilişiği olmadığına dair belge,
 6. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge,
 7. Vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak belge,
 8. İhale Şartnamesi bedelini ödediğine dair makbuz,

C.Ortak girişim ise:

Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarında belirtilen esaslara göre ayrı ayrı hazırlayacakları belgeler.

8- Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.

Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun olanlar tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir.

İstekliler, isterlerse ihale evraklarını ihale saati olan 15.30’a kadar sıra numaralı makbuz karşılığında Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Kalemi) verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak teslim eden, ancak 1.fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca istekliler ihale saati olan 15.30’a kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR