Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık büro

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00442792
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 29.11.2016 15:20
Muhammen Bedeli : 90000 TL
İkinci İhale Tarihi : 29.12.2016 15:20
Dosya Numarası : 2015/224 TLMT.
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY

18. İCRA DAİRESİ

2015/224 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı:İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2079 Parsel, 44.929,50 M² Yüzölçümlü, 32/44929 Arsa Paylı, N Blok, 1.Kat, 12 Nolu Bağımsız Bölüm Büro Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 27/10/2015 tarihli bilirkişi raporuna göre " Söz konusu taşınmaz tapu kayıtlarından İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Mahmutbey Köyü, 2079 parsel sayıda kain ve Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mah. Veysel Karani Caddesi Oto Center Sitesi 9. Sok.P Blok, 1. Kat 108 kapı nolu büro vasıflı taşınmazıdır.Bahse konu büro vasıflı taşınmazın tapu kayıtlarından N Blok, 1. Kat (12) Bağ. Böl. Nolu Büro vasıflıolarak tesis edilmiş olup, site yönetiminden alınan bilgi ile proje numaralarına görehali hazırda P Blok, 1. Kat 108 kapı nolu büro olarak kullanıldığının beyan edildiği,keşif tarihi itibariyle bahse konubüro vasıflı taşınmazın takriben 32 m2 alanlı olduğu, çelik kapı girişli, zemini laminant parke kaplı, asma tavanlı, alüminyum doğrama cam çerçeveli olduğu tespit edilmiştir.Ana taşınmazın bulunduğu yer itibariyle oto galerinin bulunduğu “ OTO CENTER”sitesi içersindeotobüs ve minibüs yoluna yakın mesafede olup, çevre yolları ve diğer semtlere yakınlığı nedeniyle de ulaşım kolaylığı vardır. Belediye hizmetlerinden ( yol, su, elektrik, doğal gaz,kanal gibi,) azami derecede istifade eder durumdadır."denilmektedir.

İmar Durumu :BağcılarBelediye Başkanlığı, Plan ve ProjeMüdürlüğünün 19.09.2014 tarih ve 531926 sayılı yazısında,“ Bağcılar İlçesi, Yüzyıl Mah. F21c17c2c-18d1d pafta, 2079 parsel sayılı yerin; 15.09.2008 t.t. 1/1000 ölçekliBağcılar Uygulama İmar Planında bahçe mesafeleri içersinde Max: KAKS: 2.00 yapılanma şartlarında Merkezi İş Alanı-1 (MİA-1) kalmaktadır.denilmektedir.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Beyan:Yönetim Planı: 30/04/1999 TA.

1. Satış Günü : 29/11/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 29/12/2016 günü 15:20 - 15:30 arası

Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/224 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR