Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00452740
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 17.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 21.12.2016 11:00
İkinci İhale Tarihi : 20.01.2017 11:00
Muhammen Bedeli : 6069100 TL
Dosya Numarası : DOSYA NO : 2016/31SATIŞ
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

Örnek No: 27

T.C.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2016/31SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİSATIŞ MEMURLUĞU' NDAN

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bostan Mahallesi.,Yaya Köprüsü Mevkii, Ada/Parsel:796/17., Yüzölçüm:606,91 m²., ARSA nitelikli taşınmaz üzerindeki 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır.Şerhi ve buna bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda; " Dava dosyası içeriğinde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 24.02.2016 tarihli ve 3711447- Ç.2226 sayılı yazısında;

Beyoğlu ilçesi , Bostan Mahallesi , 796 ada , 17 parsel sayılı yer, 08.06.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere-Piyalepaşa Bulvarı Uygulama İmar Plan Tadilatında , Hmax= 8 kat irtifada, plan notu gereği parsel büyüklüğü minimum 500 m² , "Bitişik Nizam Ticaret (T) Alanında kalmaktadır." Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ :

Satışa ilişkin dosyada mevcut,Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; "İstanbul ili , Beyoğlu ilçesi, Bostan Mahallesi, 796 ada, 17 parsel Kurtuluş Deresi Caddesi, Küçük Odalar Sokak, Şirket Sokak ve Yaya Köprüsü Sokaklara cephelidir.Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmayıp,boş parsel durumundadır.Yakın çevresinde 5-6 katlı binalar bulunmaktadır.Her tarafı yollarla çevrili köşe parsel konumunda olması, imar durumuna göre ticaret alanında oluşu, ana arter ulaşım yoluna cepheli olması, bulunduğu yerin her türlü altyapısı tamamlanmış, kentsel hizmetlerden faydalanma imkanına sahip, Taksim, Harbiye, Kasımpaşa gibi merkezlere ulaşım yolu üzerinde, okul, sağlık tesisi, otel, ticaret ve alışveriş yerlerine yakın tercih edilen değerli bir yerdedir. "Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi Raporuna göre taşınmazın değeri 6.069.100,00 TL (ALTIMİLYONALTMIŞDOKUZBİNYÜZ )TL olduğu takdir edilmiştir.

KDV ORANI % 18 dir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 21/12/2016 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 11.00’ dan - 11.05’ e kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 20 /01/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 20.01.2017 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2016/31 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,

AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.

Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 04.10.2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR