Yazdır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449274
Şehir : İstanbul / Bahçelievler
Yayınlandığı Gazeteler

VATAN 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İhale Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
İlk İhale Tarihi : 14.12.2016 10:00
Muhammen Bedeli : 474909 TL
Dosya Numarası : 2015/763 TLMT
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2015/763 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Kartaltepc Mah. İncirli Mevkii, 606 Ada, 12 Parsel, 612,IIm1 yüzölçümlü, Arsa Nitelikli Taşınmazın 1/11 Hissesi Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa İlişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi 20)6/284 Esas sayılı 23/05/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz mahallinde ( Kartaltepc Mah. Fevzi Çakmak Cad.Amiral Necdet Uran Sok.606 ada, 12 parsel 5 Kapı No'lu bina Bahçelievler) yapılan inceleme ve soruşturma neticesinde Satışa konu bina keşif günü tamamen yılıkmış olduğu ve enkazın kaldırılmış olduğu görüldü, parsel boş durumdadır. Satışa konu taşınmazın (Kocasinan Mah.Sabancı Cad.No:95 Bahçelievler) bulunduğu bina bodrum.zcmin.üç normal kat ve çatı katından ibarettir.Bodrum katta dükkanlar,zemin katta bir dükkan bir daire,normal katlarda ikişer daire bulunmaktadır.Söz konusu bina betonarme tarzda İnşa edilmiştir. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti bulunmamakladır.Bina Çelik Hançer Caddcsiylc Sakıp Sabancı Caddesinin kesiştiği noktadaki binadır. Satışa konu taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır.B.Evler Fevzi Çakmak Mah. Amiral Necdet Uran Caddesi ile Fevzi Çakmak Cad. kesiştiği Köşe başında yer almakladır. Keşif anında binanın yıkılmış olduğu görülmüş olup boş arsa durumundadır, "denilmektedir.
İmar Durumu ^Bahçelievler, 606 ada, 12 parsel sayılı yer,l/l000 ölçekli 21.06.2009 T.T.Bahçelievler
Revizyon Uygulama İmar Planında ayrık nizam 1-1=12,50 TAKS:0.25 yapılanma şartlarında konut alanında kalmakladır. Bahçelievler, 1395 ada.l parsel sayılı yer,l/l000 ölçekli 21.06.2009 T.T.Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ikiz nizam beş (5) kal yapdaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti :474.909,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: 6306 Sayılı Kanun Gereğince Riskli Yapı Belirtmesi.
1. Satış Günü : 14/12/2016 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2017 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini.satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fıziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 i ban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Miidürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakil olarak tem i nalını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi . KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si oranında tapu satım harcı vc taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden Ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir iarihte yapıldığı resmi bir belge ilcbelgclcnmiş bir akte dayanmayarak başkaları larafından işjjpfröralmtKt&j^c onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla
çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar*ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıl sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca İlan olunur. ,
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları , başkaca bilgi almak isteyenlerin . 2015/763 TImt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları İlan olunur.

(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine i nifak hakkı sahipleri de dahildir.
* ; Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'c karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR