Yazdır

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

İcradan satılık 154,00 m2 arsa

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00636765
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 16.07.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İlk İhale Tarihi : 20.09.2017 11:00
Muhammen Bedeli : 960100 TL
Dosya Numarası : 2015/31SATIŞ
İhale Yeri : İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL
İkinci İhale Tarihi : 20.10.2017 11:00

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO : 2015/31SATIŞ

GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :

TAPU KAYDI : İstanbul, Kağıthane., Talatpaşa Mah., Ada/Parsel:4417/9., Yüzölçüm:154,00m2., Ana Taş. Nitelik : ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.

İMAR DURUMU : Dosya içeriğinde bulunan Bilirkişi Raporunda; "Dosya içeriğinde bulunan Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.02.2015 tarih ve 3716 sayılı yazısında;‘’Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Söz konusu 4417 ada, 9 parsel,1/1000 ölçekli, 14.02.2009 tasdik tarihli kağıthane 5. Etap Uygulama İmar Planında (BL-4) simgeli ‘blok nizam 4’ yapılaşma şartlarında konut alanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır.’’" Denilmektedir.

ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/694. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporunda;
" Davaya konu taşınmaz; İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Talatpaşa Mahallesi Hicret Sokak ile Adagülü Sokağın kesiştiği parselde kain; Tapuda 4417 Ada 9 Parsel sayı ile kayıtlı, 154m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı Ancak üzerinde hali hazırda Bodrum Kat + Zemin Kat + 1 Normal Kattan oluşan, yığma sistemle inşa edilmiş, yaklaşık 40 yıllık olduğu kanaatine varılan mesken nitelikli yapı mevcuttur. Toplam inşaat alanı 450m2 olup yapının3. Grup A Sınıfıdır. " Denilmektedir.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut İstanbul 15. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/694. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Dava dosyası kararına göre Taşınmaz toplamda 960.100,00.TL. (Dokuzyüzaltmışbinyüz.TL.)' sı olduğu takdir edilmiştir.

KDV % 18 dir.

-----------------------------------------------------------------------------

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi20/09/2017 ÇARŞAMBAGÜNÜ saat 11.00.’ dan - 10.05’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 20/10/2017 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.

Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 20/10/2017 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/31. SATIŞ. Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.

Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.

6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/31. SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 11.07.2017
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR