AKSARAY DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesis edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00494336
Şehir : Aksaray
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 26.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
30.12.2016 10:00
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKSARAY DEFTERDARLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3’üncü maddesi ve 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazine adına kayıtlı aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

SIRA NO

İLÇESİ

MAHALLE

TAŞINMAZ NO

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ-m2

HİSSE MİKTARI

İMAR DURUMU

YAPILACAK YATIRIM TÜRÜ

RAYİÇ DEĞERİ- TL

SON BAŞVURU TARİHİ

1

Merkez

Hamidiye-Alaca

68010124724

2305

10.000,00

Tam

Üniversite Alanı

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu

3.500.000,00

30.12.2016

2

Merkez

Hamidiye-Alaca

68010124725

2306

10.000,00

Tam

Üniversite Alanı

Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu

3.500.000,00

30.12.2016

A-TEŞVİKTEN YARARLANACAK YATIRIMCILAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

1)-Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere Hazine Müsteşarlığınca firma adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olan,

2)-İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç değerin tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan,

3)-Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olması şartlarını taşıyan,

4)-Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,

5)-Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,

6)-Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000,00.-TL’nını (On Milyon Türk Lirası) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren,

7)- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen teşvikten; arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar yararlanamaz.

8)- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen diğer şartları yerine getiren gerçek ve tüzel kişiler yatırım yeri tahsisi teşvikinden yararlanabilecektir.

B-BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1)-Teşvikten yararlanma şartlarını taşıyan yatırımcının; Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların Ek-1’de yer alan talep formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcılardan istenecek belgeler ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formu ile birlikte oluşturulacak 3 takım (1 asıl, 2 kopya) dosyanın kapalı zarf içinde (herhangi bir kazıntı ve silinti bulunmaksızın) ve üzerinde adı, soyadı ve tebligata esas olarak gösterilen açık adresin yazılarak 30/12/2016 tarihi mesai bitimine kadar Aksaray Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne alındı karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir.

2)-Başvuru öncesinde Aksaray Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000,00-TL (Bin TL) başvuru bedelinin yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3)- İrtifak hakkının tapuya tesciline ilişkin işlemler ile bu hakların devri ve terkini, yapı ve tesislerin inşası ve kullanımı için ödenmesi gereken her türlü vergi, resim, harç, prim ve benzeri mali yükümlülükler yatırımcı tarafından karşılanacaktır.

4)- Yukarıdaki taşınmazlar için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 14 üncü maddesine istinaden kurulacak komisyonun yapacağı değerlendirme sonucu verilecektir.

5)- Taşınmaz üzerine kurulacak tesisler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması zorunludur.

6)- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar, yatırımcılar tarafından imar planlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk vb. işlemlerin yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.

7)- Yatırımcılar müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta aracılığıyla da yapabilirler. Ancak, postada doğabilecek gecikmeden dolayı idare ya da komisyon sorumlu tutulamaz.

8)- İrtifak hakkı tesisi işlemine ilişkin ilan metni, http://www.milliemlak.gov.tr, ile http://www.aksaraydefterdarligi.gov.tr internet adreslerinde görülebilir ve Milli Emlak Müdürlüğünden bizzat bilgi alınabilir.

9)- Başvuru belge ve formlarına www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

10)- İlanda belirtilmeyen hususlarda Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri uygulanır.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR