SİİRT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Hazineye ait arsalar satılacaktır

SİİRT MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00941836
Şehir : Siirt / Merkez
Semt-Mahalle : YAĞMURTEPE KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 7105
İmar Durumu : Ticari
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 12.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Konut ve ticaret alanı nitelikli arsaların satışına ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SİİRT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


İLİ:SİİRT

İLÇESİ:MERKEZ

İHALEYİ YAPAN İDARE:MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İDARENİN TEL. NO:0 484 223 23 00
SATIŞA ÇIKARILAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No Mah/Köy Ada No Parsel No Yüzölçümü(m2) Hazine Hissesi Cinsi T. Bedeli (TL) Geçici Teminat(TL) İmar Durumu İhale Tarihi ve Saati
1
Siirt- Merkez Yağmurtepe Köyü
1422 3 7.105,94 Tam Arsa 1.002.000,00 200.400,00 Konut Alanı 26/02/2019- 09:30
2 Siirt –Merkez Yağmurtepe Köyü 146 7 1.014,77 Tam Arsa 1.107.000,00 221.400,00 8 Katlı Ticari Alanı 26/02/2019-09:45
3 Siirt-Merkez Kooperatif Mah 673 1 3.196,35 Tam Arsa 1.119.000,00 223.800,00 Ticari Alan 26/02/2019- 10:001-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile taşınırlardan ile hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Siirt Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürü odasında toplanacak Komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.


2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici Teminatı; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirllenen konvertibl döviz.)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri (İkametgah belgesi),
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.


3-Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..


4- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve alınabilir.


5- Hazine taşınmaz mallarının satışı KDV’ den müstesna, olup, vergi, resim harçlardan muaftır. 5 yıl süreyle emlak vergisinden tabi değildir. Satış bedelinin Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin ¼ peşin ödenerek geriye kalan bedel 2 yılda kanuni faiz uygulanarak eşit taksitler halinde ödenebilir.


6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Ayrıca, İhale ile ilgili bilgiler www.siirtcsb.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR