HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hatay Samandağ'daki 2 adet arsa ihale ile satılacaktır

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Hatay/Merkez
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.06.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


S.N


İLÇESİ


MAHALLESİ


ADA


PARSEL


YÜZÖLÇÜM (M²)


HİSSESİ
(M²)


İMAR
DURUMU


MUAMMEN BEDELİ


GEÇİCİ TEMİNAT(%10)


İHALE SAATİ

1

SAMANDAĞ

ALEVIŞIK

4208

1000

TAM

KONUT+TİCARET ALANI

5.222.563,78

522.256,38

14:00

4747

419

TAM

KONUT+TİCARET ALANI

1.885.500,00

188.550,00

7.108.063,78

710.806,38

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar; 02.06.2020 tarihinde karşısında belirtilen saatte; Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale toplantı salonunda 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü açık arttırma sureti ile birlikte satış ihalesi yapılacaktır. Şartname bedeli 1.000,00-TL(bin) olup, şartname mesai saatleri içerisinde Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde (4.Kat) görülebilir. İhaleye katılmak isteyen istekliler dosya bedelini Başkanlığımızın T.C. Ziraat Bankası Antakya Şubesi nezdindeki TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01 no.lu hesabına yatırması gerekmektedir.

2-Her iki parselin satışı tek ihale ile aynı anda ve birlikte yapılacaktır. Bu sebeple isteklilerin her iki parsel için de teklif vermesi zorunludur. Parsellerin ayrı ayrı satışı veya tek parsel için teklif kabul edilmeyecektir. Muammen bedelin altında verilen teklifler geçersizdir. İstekliler teklif verirken her iki parsel için teklif edeceği fiyatı parsel bazında ayrı ayrı olarak belirtmek zorundadır. Verilen tekliflerden, her iki parsel için verilen tekliflerin toplamı en yüksek olan isteklide ihale kalacaktır.

3- Hatay Samandağ Turizm Bölgesinin Samandağ yerleşimini kapsayan 1.Etap ilave ve Revizyon 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Kültür ve Turizm Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 23.07.2019 tarih ve 2019/14-19 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7.Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

4 -İhaleye katılacak isteklilerin;

  1. Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgâh il muhabiri) ile nüfus kayıt örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya Vekâletname verilmesi halinde belge aslının veya noterlikçe tasdik edilmiş örneği,

  3. Geçici Teminat Bedelinin Başkanlığımızın banka hesap numarasına yatırıldığına dair makbuz, Banka Teminat Mektubu,(Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve Teyit belgesi) , 2886 Sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir.

  4. Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak olan komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile ihale konusu işin adı, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaştırılması zorunludur. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5- Onaylanan ihale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı tarafından ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekmektedir. Başkanlığımız tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan müstesna olmayıp tüm giderler istekliye aittir.(4208 nolu parsel için istekli tarafından verilen teklif üzerinden KDV oranı %1, 4747 nolu parsel için istekli tarafından verilen teklif üzerinden KDV oranı %18 uygulanacaktır.)

6-İdareye (Hatay YİKOB) borcu olanlar ihaleye katılamaz.

7-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ayrıca ; "Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.hatay.gov.tr/yikob adresinden öğrenilir." (TEL: 0326- 214 03 30 Dâhili:2138 -Mahmut ŞEN) İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR