GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde 841 m² park ihale ile satılacaktır

GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01047686
Şehir : Gümüşhane / Merkez
Semt-Mahalle : BAĞLARBAŞI MAH. / GÜMÜŞHANE
: 841
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 12.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
841 m² park
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclisi Binası, İl Encümeni toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
GÜMÜŞHANE İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN

1- Aşağıda tapu kaydı, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı belirtilen Gümüşhane İl Özel İdaresine ait, taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Taşınmaz Adı Mahalle Ada Parsel Alan
(m²)
Hisse Oranı İmar Durumu Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat Miktarı(TL) İhale Gün ve Saati
Arsa Bağlarbaşı
Mahallesi
270 1 841,00 Tam Park 2.500.293,00 TL 75.008,79 TL 24.09.2019
14:00

2- İhale, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclisi Binası, İl Encümeni toplantı salonunda 24/09/2019 Salı günü İl Encümenince yapılacaktır.

3- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 250 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhale teklifi olanların ihale dökümanını satın alması zorunludur.

4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
a)
Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 27. Maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

c) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek Kişiler İçin)

d) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgah belgesini (Gerçek Kişiler İçin)

e) Noter Tasdikli imza sirkülerini,

f) Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

g) Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi, Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

i) Tüzel kişi olması halinde, yukarıda istenen belge dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, yukarıda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesiyle noter tasdikli imza beyannamesi,

5- Taşınmaz Satış İhalesine teklif verecekler; 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, ihale zarfını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 24/09/2019 tarihinde Salı günü ihale saatine kadar, Hasanbey Mahallesi, İl Genel Meclis Binası, Encümen Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle İhaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
Bilgi İçin: Yenimahalle, Gümüşhane İl Özel İdaresi Hizmet Binası İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Telefon: 0 456 213 10 31 Dahili:224 Faks: 0 456 213 37 44 www.gumushaneozelidare.gov.tr
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR