GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gölbaşı'ndaki 2 adet arsanın satışı yapılacaktır

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gölbaşı ilçesi Taşpınar ve Virancık mahallellerinde bulunan taşınmazların satışına ilişkin ihale duyurusu
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
aziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binası, ENCÜMEN salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Gölbaşı (Ankara) Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlardan 1. sıradaki parsel 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, 2. Sıradaki parsel 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile peşin bedelle ayrı ayrı mülkiyet satışları yapılacaktır.
1 – İhaleler 25/10 / 2018 Perşembe günü saat 14.00’ da başlayarak Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce ayrı ayrı yapılacaktır.
2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnameleri her gün çalışma saatleri içerisinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi Sahil Caddesi No: 3 Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir.
3 - İstekliler, Şartnamelerde ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; Kimlik ve Yetki Belgeleri, Yer Görme Belgesi, İkametgah Belgesi, Teklif Mektubu, Şartname Alındı Makbuzu, Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu ve Teminat Mektubu teyid yazısı.,
4 - İhaleye iştirak edecek olanlar her parsel için ayrı ayrı 500 ,00TL.(BeşyüzTürkLirası) karşılığında şartname almak zorundadırlar.
5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.
6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.
7 – Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalardaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıclar aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışlarda ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Sıra
No

İlçesi

Mahalle

Ada/Parsel

Plan Amacı

Alanı
(m2)

Hisse
(m2)

Yençok

Emsal

Muhammen Bedel
(TL)

Geçici Teminat
(TL)

İhale
Saati

1

Gölbaşı

Taşpınar

112394/8

Konut Alanı

2485,78

Tam


Yençok =9,50m.
(3 (üç) Kat)

(E=0.90)

1.740.046,00
(K.D.V.’ den muaftır.)

52.201,38

14:00

2

Gölbaşı

Virancık
(Örencik)

125746/1

Ticaret Alanı

3003,00

Tam


Yençok =7,50m.

(E=0.75)

3.003.000,00
(K.D.V.’ den muaftır.)

90.090,00

14:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR