DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gazino binası ve arsası kiraya verilecektir

DOĞANŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00598401
Şehir : Malatya / Doğanşehir
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SONSÖZ 06.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2886
İşin Yapılacağı Yer
:
SÜRGÜ  MAH.TAKAZ MAVKİİ-GAZİNO BİNASI VE ARSASI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.05.2017 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ (GAYRİMENKUL)
TAŞINMAZ MAL KİRA İLANI

 1. Malatya ili Doğanşehir İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller (Gazino Binası ve Arsası) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü 10(on)yıllığına ile ihale edilelektir

DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

SIRA NO NİTELİĞİ PARSEL/M2 KAPI NO M2 Kira Bedeli 1 Yıllık kira
Mummen bedel
Geçici teminat
1 SÜRGÜ MAH.TAKAZ MAVKİİ-GAZİNO BİNASI VE ARSASI 2132/ Parsel 2.015 M2 L-39-C-25-C 14.888 TL 30.000,00 TL 900,00 TLYukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkul Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 23.05.2017 tarihinde Salı günü saat 14.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılacak ihale 10(on) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden görebilirler 250,00 TL karşılığı satınalabilirlerTaşınmazların muhammen kiralama bedelleri, yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralama ihalesine katılabilmek için kiraya alacağı taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.İştirakçilerin Geçici teminat bedelini İhale tarihinde ve saat inden önce belediyemiz veznesine yatırmaları gerekmektedir.Gayrimenkul ihale kiralama bedeli İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, ikinci yıl kira bedeli ise, bir önceki yıl kira bedeline; (Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ile, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranlarından, en yüksek olan)(ÜFE) üretici fiyat endeksi oranı uygulanmak sureti ile hesaplanır.
Bu durumda kiracı kesin teminat tutarını her yıl artış oranında tamamlamak zorundadır.
İlk yıl; kira bedeli İhale onay belgesinin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenecek ve bu süre içerisinde kira sözleşmesi düzenlenecektir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise, bir önceki kira sözleşmesinin bitiş tarihinden 15 gün içerisinde peşin olarak ödenecektir.
Vadesinde ödenmeyen kira bedellerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.
Her türlü harç ve vergiler ihaleyi alan kişiye aittirHer türlü itilafta Doğanşehir mahkemeleri yetkilidirKiralama ihalesi aynı gün sonuçlanmadığı takdirde izleyen iş günü yapılacaktır
İhaleye katılacakların;

 1. GERÇEK KİŞİLERDEN;
  1. İkametgâh belgesi,
  2. Nüfus Cüzdan Sureti,
  3. Noter Tasdikli imza beyannamesi,
  4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)
  5. Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
  6. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

 1. TÜZEL KİŞİLERDEN;

1-Tebligat için adres beyanı
2-Tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri

 1. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan , ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
 2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Dernekler için karar defterinin ilgili

sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

 1. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Mevduat ve Katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır.)

6-Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 1. İhale şartname bedeline ait makbuz ve ihale şartnamesi.

.

 1. Ortak girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir..


Açık teklif usülüne göre ihale isteklerini komisyon önünde sözlü olarak belirtmek sureti ile yapılacaktır.
İhaleye katılanlar bu şartları aynen kabul etmiş sayılırlar

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR