ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep/Şehitkamil'de 6 adet arsa ihale yoluyla satılacaktır

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil belediyesi encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAZİANTEP ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait tapunun Şehitkamil İlçesi; Aşağıda Mahalle, Ada, Parsel, Yüz ölçümü, İmar Durumu, m² rayiç bedeli, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi ( a ) fıkrası gereğince Kapalı teklif usulü artırma suretiyle 25/10/2019 Cuma günü tabloda belirtilen saatlerde Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı Satışı yapılacaktır.


Sıra No
Mahalle Ada Parsel Alanı
Niteliği,
İmar durumu
Rayiç Bedeli
m²/TL
Muhammen Bedel (TL) G.Teminat (%3)(TL)
İhale
Saati
Ödeme
1 Atatürk 3066 3 2.653,74 Arsa
A-4
3.000,00 7.961.220,00 238.836,60 14.00 Peşin
2 Beylerbeyi 679 4 3.160,83 Arsa Konut E=1,80 1.200,00 3.792.996,00 113.789,88 14.15 Peşin
3 Beylerbeyi 690 2 3.055,68 Arsa Konut E=1,35 1.000,00 3.055.680,00 91.670,40 14.30 Peşin
4 Beylerbeyi 880 11 2.411,52 Arsa Konut E=1,35 1.100,00 2.652.672,00 79.580,16 14.45 Peşin
5 Budak 697 1 984,00 Arsa A-3 1.800,00 1.771.200,00 53.136,00 15.00 Peşin
6 Umut 6162 1 1.152,13 Arsa KSA 1.200,00 1.382.556,00 41.476,68 15.15 Peşin

İhaleye iştirak edecek istekliler ihale şartnamesini 100,00TL karşılığında Belediyemiz İhale servisinden temin edebilirler. Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir;

A) İstekli gerçek kişi ise;

a)Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) Teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h)Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
ı)Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir.
İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte Şehitkamil Belediyesi İhale Servisine en geç 25/10/2019 Cuma günü saat 12.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Bu ihaleden doğacak, her türlü vergi, resim harç, Tellâliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye ait olup, taşınmaza KDV uygulanmayacaktır.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR