NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep Nurdağı'nda 2 adet arsa ihale yoluyla satılacaktır

NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01044106
Şehir : Gaziantep / Nurdağı
Semt-Mahalle : GÖKÇEDERE MAH. / NURDAĞI
Yayınlandığı Gazeteler

NURDAĞI 03.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet Gökçedere mahallesinde arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nurdağı Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mahalle, parsel, imar durumu, m² rayiç bedeli ile toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarları belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satışı işidir.

Mahallesi Parsel Yüz ölçüm
m2
İmar
Durumu
Rayiç Bedeli
m2
Toplam
Muhammen
Bedeli
Geçici
Teminat

İhale Tarih ve saati
Gökçedere 630 769,20 m2 Mevcut düşük yoğunluklu konut alanı 100,00.-TL 76.920,00.-TL 2.308,00.-TL 13.09.2019 Cuma günü, saat 14.00
Gökçedere 631 909,25 m2 Mevcut düşük yoğunluklu konut alanı 100,00.-TL 90.925,00.-TL 2.728,00.-TL

2- İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:
İhale konusu iş, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35. Maddesinin ( a ) fıkrası gereğince kapalı teklif usulü artırma suretiyle ayrı ayrı ihale edilecektir.
3- İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ VE BEDELİ:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 200,00.-TL karşılığında Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edebilirler. Her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.
4- GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, yukarıda belirtilen yerlere ait % 3 geçici teminat tutarlarını Belediyemiz Veznesine nakden yatıracak veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi birisini başvuru dosyalarında sunacaklardır. 40. Maddenin uygulanmasında, ihaleye iştirak eden gerçek ve tüzel kişilere ait geçici teminat miktarları, teklif edilen bedellerin %3’ü oranına tamamlatılacaktır. İhale Komisyonu (Encümeni) tarafından istenen %3 geçici teminatı vermeyenler veya tamamlamayanlar ise İhale Salonundan derhal çıkarılacaktır.
İhaleye % 3 geçici teminatı tamamlayanlar arasında devam ettirilir.
5- İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ:
Söz konusu yerlerin ihalesi yukarıda belirtilen tarih ve saatte Nurdağı Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) ayrı ayrı yapılacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istediğimiz belgelerle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne en geç ihale günü saat 14:00’a kadar, sıra alındılar karşılığında vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeleri ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
A - Gerçek kişi olması halinde;
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
2. Tebligat için adres bildirimi,
3.Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları ve Bank teyit yazısı.)
4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, Noter tasdikli imza beyannamesi veya sirküleri.
5. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,
6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
7.Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
8.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
9. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (aslı) son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.
B - Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
9. Tebligat için adres bildirimi,
10.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR