FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fatih Belediyesine ait 354 m² alanlı taşınmaz satılacaktır

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
 Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu  Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54  -  B Blok 3.kat    FATİH/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
(KAPALI TEKLİF USULÜ)

İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen İstanbul İli, Fatih İlçesi,Cankurtaran Mahallesi, 67 ada, 38 parsel sayılı 354 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALIN;

İşin Adı Arsa satışı
İlçe Fatih
Mahalle Cankurtaran
Niteliği Arsa
İmar durumu tasdik tarihi 28.08.2019
Pafta 159
Ada 67
Parsel 38
Parsel Alanı 354 m2
İrtifa -
Meri imar planı Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar planında (Koruma Bölgesi:Dünya Miras Alanı) Hamam alanında kalmaktadır.
Tasdik Tarihi/Ölçeği 04.10.2012 tasdik tarihli 1/1000
Meclis karar Tarih/No 05.09.2019 tarih 2019/128 sayılı
Encümen karar Tarih/No 27.11.2019/1158
Tapu Kaydı 18.09.1998
Takdir Kom. Raporu 11.11.2019 tarihli E.214765 sayılı
Muhammen Bedeli 12.390.000,00 TL
Geçici Teminat Miktarı %3 371.700,00 TL
İhale Usulü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif Usulü
İhale İlan Şekli Gazete ilanı, Resmi gazete ve Belediye ilan panosu
İhale İlan Adedi 2 defa
İhale tarih ve saati 18/12/2019 tarih, Saat: 11.00'da
Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1000,00TL karşılığında temin edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 1 )
İlgili Mevzuat ve Tebliğler 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa
İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresi Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 - B Blok 3.kat FATİH/İSTANBUL
SANTRAL: 453 14 53 / 453 14 00 (1343-1447) -FAKS: 0212 453 14 75

Madde 3- İhaleye katılabilmek için isteklilerden İhale dosyasında aşağıdaki belgeler istenir.
A - Gerçek kişi olması halinde;

 1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
 2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
 3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
 7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
 10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,
 13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
 14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.


B - Tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.
 2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekaletname,
 3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 4. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
 5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
 6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve Banka teyit yazısı.)
 7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.)
 8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
 10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
 12. Tebligat için adres bildirimi,
 13. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif mektubu.
 14. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığı EKAP sorgulama çıktısı ile belgelenecektir.

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 4- İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, İhaleye katılmak isteyenler %3 geçici teminatını Fatih Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte, şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (Teminatını yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler, ihale günü olan 18 / 12 / 2019 tarih, Saat: 10.00’a kadar Fatih Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Encümen Şefliğine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. (İhale komisyonu) İhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 5- Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ihale üzerinde kalan istekliye ait olup, satış bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli tarafından ödenecektir.
Madde 6- İhaleyi yapan İdarenin, İta Amirleri, İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları, bunların takları ve geçici veya sürekli olarak bu ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur.
Madde 7- Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, ve harçlarla diğer giderler ile birlikte alıcıya aittir.
Madde 8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 9- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
Madde 10- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere
katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 11- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Madde 12- İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmez.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR