ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ergene/Marmaracık Mahallesi'ndeki arsalar belediyeden satılıktır

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036099
Şehir : Tekirdağ / Ergene
Semt-Mahalle : MARMARACIK MAH. / MARMARACIK
Yayınlandığı Gazeteler

AVRUPA YAKASI 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Ahimehmet,Esenler,Karamehmet,Marmaracık,Sağlık,Velimeşe,Yulaflı ve Vakıflar mahallelerinde 27 ad.etarsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.08.2019 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ergene Belediyesi Hizmet Binasında(Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1-İlçemiz Ahimehmet,Esenler,Karamehmet,Marmaracık,Sağlık,Velimeşe,Yulaflı ve Vakıflar mahallelerinde 27 ad. arsa vasıflı ve mülkiyeti belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların, Belediye Meclisinin 06.09.2017 gün 112 sayı ile 03.07.2019 gün 77 sayılı kararları ile satışına izin verilmiştir. Taşınmazlardan, ihale ilanın 1. sırasında yer alan taşınmaz 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/a ve 37.md. Kapalı Teklif Usulü ile, diğer (2-27 nci sıda yeralan) taşınmazlar aynı kanunu 35/c ve 45. , 46. Ve 47. maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
2- İhale yeri ; Ergene Belediyesi Hizmet Binasında(Ulaş Mah. Atatürk Bulvarı Belediye Hizmet Binası) İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhale ile ilgili İhale Şartnamesi ve Ekleri Ergene Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.
3- İlanımızın 1 nci sırasındaki taşınmazın satış ihalesine katılacak olan isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgeleri kapali zarf içerisinde 22.08.2019 Perşembe günü Saat: 12.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir. İlanın 1 nci sırasındaki taşınmaz satış ihalesine katılmak isteyen isteklilerin tekliflerini aşağıdaki belgelerle kapalı zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

 1. Teklif Mektubunu içeren iç zarf,
 2. Gerçek kişinin kanuni ikametgah belgesi (onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı)ve nüfus cüzdanı sureti/fotokopisi,
 3. Yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinebilmelerine ilişkin şartları taşıdığını belirten belge,tebligat için ülkemizdeki adrese ait beyan,
 4. Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası,Ticaret Sicili Md, Dernekler Md., Vakıflar Md., İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıliçinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 5. Şirketlerden, noterden tasdikli imza sirküsi,
 6. Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilenirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi,
 7. 2886 Sayılı D.İ.K.da belirtilen oranda Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler,
 8. Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname,
 9. Ortak Girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
 10. Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
 11. Ergene Belediyesine borcu olmadığına dair Ergene Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge,
 12. İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini inceleyerek ihale saatinden once katılmak istedikleri her bir taşınmaz için ayrı ayrı 200,00 TL (İkiyüzTürkLirası) şartname bedeli yatırmak üzere Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müd.başvurmaları ve makbuzlarını ihale evrakları içerisinde eklemeleri gerekmektedir. İhale şartnamesini makbuz mukabilinde aldıktan sonra her sayfasını “okudum ve anladım” yazılarak imzalamaları,
 13. Satışa çıkarılan taşınmazın yerini bildiğine ve okuduğuna dair imzalı dilekçe,
 14. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun“İhaleye Katılamayacak Olanlar”başlıklı 6.maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.


İlanın 2-27nci sında yeralan taşınmazlar 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 35/c ve 45. ,46.ve 47.maddelerine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacağından; İhale Saatinde ihale komisyonuna sunulacak belgeler ise; İlanın 3 ncü maddesinde yazılı (a)’daki belge haricinde isteklinin gerçek kişi veya tüzel kişi olup olmadığına gore hazırlanıp ihale saatinde İhale Komisyonuna sunulacaktır.
SATIŞA ÇIKARILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN BİLGİLERİ

SIRA NO. MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ ALANI/YÜZ-ÖLÇÜMÜ M² PLAN FONKSİYONU MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ (TL)
GEÇİCİ TEMİNAT
% 3 (TL)
İHALE TARİHİ/
İHALE SAATİ
1 MARMARACIK 289 1 ARSA 7.043,00 KONUT ALANI 2.676.340,00 80.290,20 22/08/2019--13:30
2 AHİMEHMET 2553 ARSA 910,00 KÖY YERLEŞİK ALANI 182.000,00 5.460,00 22/08/2019--13:35
3 AHİMEHMET 2500 ARSA 1.300,00 KÖY YERLEŞİK ALANI 221.000,00 6.630,00 22/08/2019--13:40
4 ESENLER 103 5 ARSA 733,00 KÖY YERLEŞİK ALANI 109.950,00 3.298,50 22/08/2019--13:45
5 KARAMEHMET 40 16 ARSA 274,00 KÖY YERLEŞİK ALANI 43.840,00 1.215,20 22/08/2019--13:50
6 SAĞLIK 1934 ARSA 340,86 KONUT ALANI 102.258,00 3.067,74 22/08/2019--13:55
7 SAĞLIK 2824 2 ARSA 2.060,68 KONUT ALANI 783.058,40 23.491,75 22/08/2019--14:00
8 SAĞLIK 907 6 ARSA 370,00 TİCARET ALANI 203.500,00 6.105,00 22/08/2019--14:05
9 VELİMEŞE 176 19 ARSA 386,00 KONUT ALANI 231.600,00 6.948,00 22/08/2019--14:10
10 VELİMEŞE 176 22 ARSA 446,50 KONUT ALANI 267.900,00 8.037,00 22/08/2019--14:15
11 VELİMEŞE 119 15 ARSA 269,00 KONUT ALANI 134.500,00 4.035,00 22/08/2019--14:20
12 VELİMEŞE 222 1 ARSA 909,00 KONUT ALANI 345.420,00 10.362,60 22/08/2019--14:25
13 VELİMEŞE 363 3 ARSA 3.235,00 KONUT ALANI 1.261.650,00 37.849,50 22/08/2019--14:30
14 VELİMEŞE 634 14 ARSA 449,52 KONUT ALANI 134.856,00 4.045,68 22/08/2019--14:35
15 YULAFLI 123 2 ARSA 706,95 KONUT ALANI 106.042,50 3.181,28 22/08/2019--14:40
16 VAKIFLAR 130 1 ARSA 6.370,00 İŞ MERKEZİ ALANI 1.433.250,00 42.997,50 22/08/2019--14:45
17 VAKIFLAR 161 10 ARSA 790,00 KONUT ALANI 177.750,00 5.332,50 22/08/2019--14:50
18 VAKIFLAR 173 4 ARSA 794,00 KONUT ALANI 178.650,00 5.359,50 22/08/2019--14:55
19 VAKIFLAR 171 6 ARSA 800,00 KONUT ALANI 180.000,00 5.400,00 22/08/2019--15:00
20 VAKIFLAR 171 7 ARSA 800,00 KONUT ALANI 180.000,00 5.400,00 22/08/2019--15:05
21 VAKIFLAR 171 8 ARSA 792,00 KONUT ALANI 178.200,00 5.346,00 22/08/2019--15:10
22 VAKIFLAR 171 9 ARSA 779,00 KONUT ALANI 175.275,00 5.258,25 22/08/2019--15:15
23 VAKIFLAR 171 10 ARSA 791,00 KONUT ALANI 177.975,00 5.339,25 22/08/2019--15:20
24 VAKIFLAR 171 11 ARSA 793,00 KONUT ALANI 178.425,00 5.352,75 22/08/2019--15:25
25 VAKIFLAR 171 12 ARSA 794,00 KONUT ALANI 178.650,00 5.359,50 22/08/2019--15:30
26 VAKIFLAR 171 13 ARSA 796,00 KONUT ALANI 179.100,00 5.373,00 22/08/2019--15:35
27 VAKIFLAR 171 14 ARSA 798,00 KONUT ALANI 179.550,00 5.386,50 22/08/2019--15:40


4- İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp,yapmamakta serbesttir.
5- Satış ve tescile ait her türlü vergi,resim,harçlar v.s.giderler ihaleyi alan alıcıya aittir. Taşınmazların tahmin edilen muhammen satış bedelleri yukarıda yazılı olup, KDV Kanunun 17/4-p maddesine göre Belediyemizin ihale ile yaptığı satışlar KDV’den istisna olup, KDV alınmayacaktır.
6- Tapu kayıtlarının, yürürlükteki İmar planlarının incelenmesi ve taşınmazın bulunduğu yerin görülmesi, taşınmazın bulunduğu yer itibariyle, belediyemizden bilgi alınması; taşınmazı almak isteyen ve bu amaçla ihaleye katılmayı arzulayan isteklilerin sorumluluğundadır.
7- Taşınmaz malın fuzuli işgal halinde bulunması halinde; Belediye, fuzuli şagili bu taşınmaz maldan tahliye için hiçbir sorumluluk yüklenmez ve müşteri bunu Belediyeden isteyemez. Taşınmaz mal, işgal edilmiş hali ile alıcı idarece tescil ettirilmek suretiyle mahallinde satışı yapan idare yetkilileri ile alıcı arasında bir tutanak düzenlenerek alıcıya teslim edilir. Teslim tutanağında taşınmaz mal ile birlikte satışa konu eşya veya levazımda var ise bunlar da ayrı ayrı belirtilir.
8- İhaleye katılmak isteyen katılımcıların, tüm bu maddelerde yer alan şartları kabul ederek mutlaka yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde sonuçlandıktan sonar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR