ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Elbistan'da mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlar ihale ile satılacaktır

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
61 adet muhtelif taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.08.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elbistan Milli Emlak Şefliği Malmüdürü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1- Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle sırasıyla ayrı ayrı karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

2- İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

a) Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisini, özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3- 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

4- Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4. maddesi ve 385 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca,

(1) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.

(2) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

(3) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.

5- 4706 sayılı Kanunun 4. Maddesinin “(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/58 md. Fıkrası)" gereği ihale tarihine kadar kurumlarınca bildirilenler yasa gereği öncelikli alım hakkı sahibi sayılacaktır.

6- İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

7- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

9- Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

10- İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonunda ve İdare binasında Covid-19 tedbirleri gereğince maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeleri gerekmektedir.

11- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Not: İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adresinde de görülebilir.

TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

DOSYA NO

MAHALLESİ

ADA NO

PARSEL NO

CİNSİ

MEVKİİ

YÜZÖLÇÜMÜ (M²)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

ARSA PAYI / PAYDASI

BLOK NO

KAT NO

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

46060108807

Bakış (Güneşli)

266

1

Arsa

Köy İçi Haraba

2.327,96

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

41.000,00

12.300,00

12.08.2020

09:00

2

46060108808

Bakış (Güneşli)

267

1

Arsa

Köy İçi Haraba

2.617,40

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

46.000,00

13.800,00

12.08.2020

09:10

3

46060108811

Bakış (Güneşli)

269

1

Arsa

Köy İçi Haraba

2.564,25

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

45.000,00

13.500,00

12.08.2020

09:20

4

46060108815

Bakış (Güneşli)

273

1

Arsa

Köy İçi Haraba

1.478,09

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

26.000,00

7.800,00

12.08.2020

09:30

5

46060108820

Bakış (Güneşli)

278

1

Arsa

Köy İçi Haraba

3.986,82

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

72.500,00

21.750,00

12.08.2020

09:40

6

46060108821

Bakış (Güneşli)

279

1

Arsa

Köy İçi Haraba

1.726,70

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

31.000,00

9.300,00

12.08.2020

09:50

7

46060109161

Bakış (Hüyücek)

284

1

Arsa

Köyönü

2.973,01

Tam

(A-2) Konut Alanı

------

------

------

------

55.000,00

16.500,00

12.08.2020

10:00

8

46060108486

Günaltı

110

3

Ham Toprak

Tahtalı

31.306,54

Tam

İmarsız

------

------

------

------

95.000,00

28.500,00

12.08.2020

10:10

9

46060110441

Günaltı

110

80

Ham Toprak

Köy Karşısı

1.101,17

Tam

İmarsız

------

------

------

------

5.000,00

1.500,00

12.08.2020

10:20

10

46060110442

Günaltı

110

81

Ham Toprak

Köy Karşısı

1.119,54

Tam

İmarsız

------

------

------

------

5.000,00

1.500,00

12.08.2020

10:30

11

46060110443

Günaltı

110

82

Ham Toprak

Köy Karşısı

905,22

Tam

İmarsız

------

------

------

------

4.000,00

1.200,00

12.08.2020

10:40

12

46060110444

Günaltı

110

83

Ham Toprak

Köy Karşısı

891,57

Tam

İmarsız

------

------

------

------

4.000,00

1.200,00

12.08.2020

10:50

13

46060110485

Günaltı

110

87

Ham Toprak

Köy Karşısı

1.006,54

Tam

İmarsız

------

------

------

------

4.500,00

1.350,00

12.08.2020

11:00

14

46060110486

Günaltı

110

88

Ham Toprak

Köy Karşısı

2.805,09

Tam

İmarsız

------

------

------

------

12.500,00

3.750,00

12.08.2020

11:10

15

46060108513

Günaltı

123

16

Ham Toprak

Çukur

20.865,58

Tam

İmarsız

------

------

------

------

68.500,00

20.550,00

12.08.2020

11:20

16

46060108520

Günaltı

127

3

Ham Toprak

Tahtalı

27.754,86

Tam

İmarsız

------

------

------

------

85.000,00

25.550,00

12.08.2020

11:30

17

46060110185

Sevdilli

138

14

Hali Arazi

Köyönü

3.703,18

Tam

İmarsız

------

------

------

------

28.500,00

8.550,00

12.08.2020

11:40

18

46060110186

Sevdilli

138

15

Hali Arazi

Köyönü

2.500,00

Tam

İmarsız

------

------

------

------

19.500,00

5.850,00

12.08.2020

13:30

19

46060110187

Sevdilli

138

16

Hali Arazi

Köyönü

2.500,00

Tam

İmarsız

------

------

------

------

19.500,00

5.850,00

12.08.2020

13:40

20

46060110188

Sevdilli

138

17

Hali Arazi

Köyönü

5.125,78

Tam

İmarsız

------

------

------

------

39.000,00

11.700,00

12.08.2020

13:50

21

46060109936

Sevdilli

150

5

Hali Arazi

Göl Pınar

11.671,12

Tam

İmarsız

------

------

------

------

38.500,00

11.550,00

12.08.2020

14:00

22

46060109937

Sevdilli

150

6

Hali Arazi

Göl Pınar

3.847,35

Tam

İmarsız

------

------

------

------

13.000,00

3.900,00

12.08.2020

14:10

23

46060108635

Sevdilli

150

16

Hali Arazi

Göl Pınar

8.708,84

Tam

İmarsız

------

------

------

------

72.500,00

21.750,00

12.08.2020

14:20

24

46060109348

Alkayaoğlu

101

58

Tarla

Paşa Kuyusu

15.140,85

Tam

İmarsız

------

------

------

------

12.000,00

3.600,00

12.08.2020

14:30

25

46060109349

Alkayaoğlu

101

59

Tarla

Paşa Kuyusu

19.094,56

Tam

İmarsız

------

------

------

------

15.500,00

4.650,00

12.08.2020

14:40

26

46060109350

Alkayaoğlu

101

60

Tarla

Paşa Kuyusu

7.093,68

Tam

İmarsız

------

------

------

------

6.000,00

1.800,00

12.08.2020

14:50

27

46060109351

Alkayaoğlu

101

61

Tarla

Paşa Kuyusu

8.602,43

Tam

İmarsız

------

------

------

------

7.000,00

2.100,00

12.08.2020

15:00

28

46060105850

Alkayaoğlu

101

62

Hali Arazi

Paşa Kuyusu

38.934,67

Tam

İmarsız

------

------

------

------

31.000,00

9.300,00

12.08.2020

15:10

29

46060105851

Alkayaoğlu

101

63

Hali Arazi

Paşa Kuyusu

39.951,43

Tam

İmarsız

------

------

------

------

32.000,00

9.600,00

12.08.2020

15:20

30

46060110433

Köseyahya

127

3

Arsa

------

462,43

Tam

İmarsız

------

------

------

------

6.000,00

1.800,00

12.08.2020

15:30

31

46060110427

Köseyahya

130

3

Arsa

------

238,48

Tam

İmarsız

------

------

------

------

3.000,00

900,00

12.08.2020

15:40

32

46060110428

Köseyahya

130

4

Arsa

------

622,32

Tam

İmarsız

------

------

------

------

7.500,00

2.250,00

12.08.2020

15:50

33

46060110415

Köseyahya

135

2

Arsa

------

286,84

Tam

İmarsız

------

------

------

------

4.000,00

1.200,00

12.08.2020

16:00

34

46060110416

Köseyahya

160

2

Arsa

------

208,64

Tam

İmarsız

------

------

------

------

2.500,00

750,00

12.08.2020

16:10

35

46060110399

Köseyahya

144

2

Arsa

------

1.672,17

Tam

İmarsız

------

------

------

------

20.500,00

6.150,00

12.08.2020

16:20

36

46060110400

Köseyahya

165

2

Arsa

------

253,05

Tam

İmarsız

------

------

------

------

3.500,00

1.050,00

12.08.2020

16:30

37

46060110417

Köseyahya

185

4

Arsa

------

408,44

Tam

İmarsız

------

------

------

------

5.000,00

1.500,00

12.08.2020

16:40

38

46060110446

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

Zemin

1

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

09:00

39

46060110447

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

Zemin

2

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

09:15

40

46060110448

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

1. Normal

3

75.000,00

7.500,00

13.08.2020

09:30

41

46060110449

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

1. Normal

4

75.000,00

7.500,00

13.08.2020

09:45

42

46060110450

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

2. Normal

5

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

10:00

43

46060110451

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

A Blok

2. Normal

6

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

10:15

44

46060110452

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

Zemin

1

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

10:30

45

46060110453

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

Zemin

2

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

10:45

46

46060110454

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

1. Normal

3

75.000,00

7.500,00

13.08.2020

11:00

47

46060110455

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

1. Normal

4

75.000,00

7.500,00

13.08.2020

11:15

48

46060110456

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

2. Normal

5

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

11:30

49

46060110457

Kümbet

177

381

Konut

Tekkeyeri

1.590,29

Tam

(A-3) Konut Alanı

10/120

B Blok

2. Normal

6

65.000,00

6.500,00

13.08.2020

11:45

50

46060105984

Tapkıran

102

12

Ham Toprak

Çal

6.071,40

Tam

İmarsız

------

------

------

------

25.000,00

7.500,00

13.08.2020

13:30

51

46060106056

Tapkıran

155

1

Tarla

Yazı

3.528,38

Tam

İmarsız

------

------

------

------

16.500,00

4.950,00

13.08.2020

13:40

52

46060106058

Tapkıran

157

5

Ham Toprak

Yazı

2.350,46

Tam

İmarsız

------

------

------

------

11.000,00

3.300,00

13.08.2020

13:50

53

46060106060

Tapkıran

160

5

Hali Arazi

Yazı

2.851,35

Tam

İmarsız

------

------

------

------

12.000,00

3.600,00

13.08.2020

14:00

54

46060106065

Tapkıran

166

8

Ham Toprak

Çukur

12.612,34

Tam

İmarsız

------

------

------

------

26.000,00

7.800,00

13.08.2020

14:10

55

46060106467

Yoğunsöğüt

104

3

Ham Toprak

Karakuyu

753,75

Tam

İmarsız

------

------

------

------

5.000,00

1.500,00

13.08.2020

14:20

56

46060110460

Yoğunsöğüt

106

29

Ham Toprak

Köyüstü

5.065,01

Tam

İmarsız

------

------

------

------

20.750,00

6.225,00

13.08.2020

14:30

57

46060110398

Elmalı

105

125

Kayalık ve Ham Toprak

Keveneniş

2.500,00

Tam

İmarsız

------

------

------

------

10.500,00

3.150,00

13.08.2020

14:40

58

46060108887

İkizpınar

113

52

Ham Toprak

İkizpınaraynoruz

6.684,15

Tam

İmarsız

------

------

------

------

34.000,00

10.200,00

13.08.2020

14:50

59

46060110315

İkizpınar

120

59

Ham Toprak

Aynaroz

1.680,24

Tam

İmarsız

------

------

------

------

9.500,00

2.850,00

13.08.2020

15:00

60

46060102136

Gücük

135

8

Hali Arazi Taşlık-Kayalık

Köyiçi

992,72

Tam

İmarsız

------

------

------

------

12.000,00

3.600,00

13.08.2020

15:10

61

46060107851

Karahasanuşağı

125

4

Ham Toprak

Cingir Deresi

996,21

Tam

İmarsız

------

------

------

------

4.000,00

1.200,00

13.08.2020

15:20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR