ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Elbistan'da arsalar ve ham topraklar ihale ile satılacaktır

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.03.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malmüdürü makam odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 1. Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

 2. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

  1. Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

  2. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),

  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

  4. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

 3. 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

 4. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

 5. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

 6. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 7. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

 8. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İLAN OLUNUR
Not: İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adresinde de görülebilir.

TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü ( m² )

Hazine Hissesi

İmar
Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

6966

Bakış (Güneşli)

109 / 84

Taşlık ve
Ham Toprak

Haraba

259,37

Tam

(A-2) Konut Alanı

4.450,00

1.335,00

20.03.2019

09:00

2

9091

Bakış (Güneşli)

109 / 97

Arsa

Haraba

597,31

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.200,00

3.060,00

20.03.2019

09:10

3

9090

Bakış (Güneşli)

109 / 98

Arsa

Haraba

213,53

Tam

(A-2) Konut Alanı

3.650,00

1.095,00

20.03.2019

09:20

4

9232

Bakış (Güneşli)

110 / 10

Arsa

Köyiçi

72,39

Tam

(A-2) Konut Alanı

1.250,00

375,00

20.03.2019

09:30

5

8814

Bakış (Güneşli)

272 / 1

Arsa

Köyiçi
Haraba

2.202,79

Tam

(A-2) Konut Alanı

37.500,00

11.250,00

20.03.2019

09:40

6

8815

Bakış (Güneşli)

273 / 1

Arsa

Köyiçi
Haraba

1.478,09

Tam

(A-2) Konut Alanı

25.150,00

7.545,00

20.03.2019

09:50

7

9169

Bakış ( Hüyücek)

287 / 6

Arsa

Köyönü

216,36

Tam

(B-2) Konut ve Ticari Alanı

3.900,00

1.170,00

20.03.2019

10:00

8

9174

Bakış ( Hüyücek)

289 / 2

Arsa

Köyönü

1.261,83

Tam

(A-2) Konut Alanı

20.200,00

6.060,00

20.03.2019

10:10

9

9120

Bakış ( Hüyücek)

292 / 6

Arsa

Köyönü

848,61

Tam

(A-2) Konut Alanı

15.300,00

4.590,00

20.03.2019

10:15

10

9121

Bakış ( Hüyücek)

292 /7

Arsa

Köyönü

516,10

Tam

(A-2) Konut Alanı

9.300,00

2.790,00

20.03.2019

10:20

11

9122

Bakış ( Hüyücek)

292 / 8

Arsa

Köyönü

497,29

Tam

(A-2) Konut Alanı

9.000,00

2.700,00

20.03.2019

10:30

12

9125

Bakış ( Hüyücek)

292 / 11

Arsa

Köyönü

568,73

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.250,00

3.075,00

20.03.2019

10:40

13

9131

Bakış ( Hüyücek)

292 /17

Arsa

Köyönü

867,20

Tam

(A-2) Konut Alanı

15.650,00

4.695,00

20.03.2019

10:50

14

9138

Bakış ( Hüyücek)

293 / 1

Arsa

Köyönü

174,70

Tam

(A-2) Konut Alanı

3.150,00

945,00

20.03.2019

11:00

15

9133

Bakış ( Hüyücek)

294 / 1

Arsa

Köyönü

692,96

Tam

(A-2) Konut Alanı

12.500,00

3.750,00

20.03.2019

11:10

16

9135

Bakış ( Hüyücek)

294 / 3

Arsa

Köyönü

753,05

Tam

(A-2) Konut Alanı

12.100,00

3.630,00

20.03.2019

11:20

17

9144

Bakış ( Hüyücek)

294 / 10

Arsa

Köyönü

427,68

Tam

(A-2) Konut Alanı

6.850,00

2.055,00

20.03.2019

11:30

18

9150

Bakış ( Hüyücek)

297 / 1

Arsa

Köyönü

1.392,10

Tam

(A-2) Konut Alanı

25.100,00

7.530,00

20.03.2019

11:40

19

10131

Köseyahya

154 / 3

Arsa

-----

299,60

Tam

İmarsız

3.000,00

900,00

20.03.2019

13:30

20

10119

Köseyahya

187 / 125

Ham Toprak

-----

1.372,65

Tam

İmarsız

11.500,00

3.450,00

20.03.2019

13:40

21

10120

Köseyahya

187 / 126

Ham Toprak

-----

1.768,92

Tam

İmarsız

14.750,00

4.425,00

20.03.2019

13:50

22

10121

Köseyahya

187 / 127

Ham Toprak

-----

1.670,62

Tam

İmarsız

14.000,00

4.200,00

20.03.2019

14:00

23

10122

Köseyahya

187 / 128

Ham Toprak

-----

1.791,96

Tam

İmarsız

15.000,00

4.500,00

20.03.2019

14:10

24

10123

Köseyahya

187 / 129

Ham Toprak

-----

1.828,64

Tam

İmarsız

15.250,00

4.575,00

20.03.2019

14:20

25

3042

Özcanlı

101 / 19

Ham Toprak
ve Taşlık

Ören Yeri

5.026,08

Tam

İmarsız

56.000,00

16.800,00

20.03.2019

14:30

26

3044

Özcanlı

101 / 37

Ham Toprak

Köyiçi

175,54

Tam

İmarsız

2.000,00

600,00

20.03.2019

14:40

27

3082

Özcanlı

113 / 2

Ham Toprak
ve Taşlık

Köyiçi

630,25

Tam

İmarsız

7.000,00

2.100,00

20.03.2019

14:50

28

3084

Özcanlı

113 / 8

Ham Toprak
ve Taşlık

Köyiçi

246,72

Tam

İmarsız

2.750,00

825,00

20.03.2019

15:00

29

3088

Özcanlı

116 / 2

Ham Toprak
ve Taşlık

Köyiçi

501,61

Tam

İmarsız

5.750,00

1.725,00

20.03.2019

15:10

30

10196

Türkören

157 / 29

Arsa

-----

1.278,88

Tam

İmarsız

8.000,00

2.400,00

20.03.2019

15:20

31

10197

Türkören

157 / 30

Arsa

-----

227,93

Tam

İmarsız

1.500,00

450,00

20.03.2019

15:30

32

7853

Karahasanuşağı

126 / 3

Ham Toprak

Hasanali Deresi

791,89

Tam

İmarsız

1.500,00

450,00

20.03.2019

15:40

33

11390

Sevdilli

138 / 20

Arsa

Köyönü

2.407,86

Tam

İmarsız

34.000,00

10.200,00

20.03.2019

15:50

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR