ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Elazığ Belediyesi'ne ait 35 adet arsa satılacaktır

ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı yapılacaktır.

 2. Satışı yapılacak arsaların Listenin 34 ve 35. Sırasında ki arsalar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü ile (artırma suretiyle) diğer arsalar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.

 3. Arsaların İhalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi No:30 Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde Encümen huzurunda yapılacaktır.

 4. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 100,00 TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden temin edilecektir. Birden fazla arsanın ihalesine katılması halinde; her bir arsa için ayrı ayrı ihale dosyası alınacaktır. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kiralama Servisinden veya (424) 248 47 02 (dahili 1232) nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.

 5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

4.1- Kanuni ikametgahı olması,
4.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için)
4.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,
4.4-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
a) Gerçek kişi olması halinde, (kaydı varsa) kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,
4.6-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
4.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranında) bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.
4.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi,

 1. Listenin 34 ve 35. Sırasında ki arsa ihalesine iştirak edecek istekliler 5.madde belirtilen belgelerle birlikte Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarfıda, dış zarf içerisinde sunucaklardır.

 2. Satışı yapılacak arsalarda 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince; KDV alınmayacaktır

 3. İhale ve satıştan doğan bütün vergi,resmi harç,tapu harçları ,alım satım giderleri,eğitime katkı payı ile ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene aittir.

 4. Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkartılan Arsaların dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları ihale edilen kişi veya kişiler tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

 5. Encümen gerekçesini karar içeriğinde belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 6. Teklifler ihale günü ihale saatine kadar sıra numaraları alındılar karşılığında İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı’na verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İhale Komisyon (Encümen) Başkanlığı'nın adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

 7. İşbu İhale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satışta idari şartname hükümleri geçerlidirSıra No

MEVKİSİ

ADA-PARSEL

M2’si

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

MORNİK

1023/2

1,992.00

1,334,640.00 ₺

40,039.20 ₺

06.08.2020

10.00

2

MORNİK

2892/3

1,503.00

526,050.00 ₺

15,781.50 ₺

06.08.2020

10.10

3

MORNİK

4400/11

1,457.00

437,100.00 ₺

13,113.00 ₺

06.08.2020

10.20

4

MORNİK

5183/3

2,845.00

2,418,250.00 ₺

72,547.50 ₺

06.08.2020

10.30

5

MORNİK

5183/5

2,844.00

2,417,400.00 ₺

72,522.00 ₺

06.08.2020

10.40

6

MORNİK

5183/6

2,731.00

2,321,350.00 ₺

69,640.50 ₺

06.08.2020

10.50

7

MORNİK

5183/7

2,730.00

2,320,500.00 ₺

69,615.00 ₺

06.08.2020

11.00

8

RIZAİYE

3836/1

5,031.00

1,257,750.00 ₺

37,732.50 ₺

06.08.2020

11.10

9

RIZAİYE

3828/1

4,192.00

1,048,000.00 ₺

31,440.00 ₺

06.08.2020

11.20

10

RIZAİYE

3829/1

4,635.00

1,158,750.00 ₺

34,762.50 ₺

06.08.2020

11.30

11

BIZMİŞEN

2668/2

1,898.00

986,960.00 ₺

29,608.80 ₺

06.08.2020

11.40

12

BIZMİŞEN

4347/1

722.59

216,777.00 ₺

6,503.31 ₺

06.08.2020

11.50

13

BIZMİŞEN

4346/7

295.33

103,365.50 ₺

3,100.97 ₺

06.08.2020

11.50

14

BIZMİŞEN

3452/6

1,321.00

462,350.00 ₺

13,870.50 ₺

06.08.2020

13.00

15

SÜRSÜRÜ

31/574

266.25

319,500.00 ₺

9,585.00 ₺

06.08.2020

13.10

16

SÜRSÜRÜ

31/412-413-414 (3 Parsel)

709.87

851,844.00 ₺

25,555.32 ₺

06.08.2020

13.20

17

SÜRSÜRÜ

14/446

299.00

299,000.00 ₺

8,970.00 ₺

06.08.2020

13.30

18

SÜRSÜRÜ

14/229

298.00

327,800.00 ₺

9,834.00 ₺

06.08.2020

13.40

19

HÜSEYNİK

4949/5

800.00

960,000.00 ₺

28,800.00 ₺

06.08.2020

13.50

20

İZZETPAŞA

3386/11

751.43

278,029.10 ₺

8,340.87 ₺

06.08.2020

14.00

21

İZZETPAŞA

569/15

500.00

150,000.00 ₺

4,500.00 ₺

06.08.2020

14.10

22

İZZETPAŞA

569/16

500.00

150,000.00 ₺

4,500.00 ₺

06.08.2020

14.20

23

KESRİK

846/8

563.81

225,524.00 ₺

6,765.72 ₺

06.08.2020

14.30

24

ŞAHİNKAYA

246/2

3,635.98

1,999,789.00 ₺

59,993.67 ₺

06.08.2020

14.40

25

ŞAHİNKAYA

246/3

3,200.00

1,760,000.00 ₺

52,800.00 ₺

06.08.2020

14.50

26

ŞAHİNKAYA

246/4

3,200.00

1,760,000.00 ₺

52,800.00 ₺

06.08.2020

15.00

27

ŞAHİNKAYA

246/5

3,200.00

1,760,000.00 ₺

52,800.00 ₺

06.08.2020

15.10

28

ŞAHİNKAYA

246/6

3,200.00

1,760,000.00 ₺

52,800.00 ₺

06.08.2020

15.20

29

ŞAHİNKAYA

246/7

3,200.00

1,760,000.00 ₺

52,800.00 ₺

06.08.2020

15.30

30

ŞAHİNKAYA

246/8

3,635.98

1,999,789.00 ₺

59,993.67 ₺

06.08.2020

15.40

31

ŞAHİNKAYA

245/8

3,560.61

1,958,335.50 ₺

58,750.07 ₺

06.08.2020

15.50

32

ŞAHİNKAYA

245/7

3,500.00

1,925,000.00 ₺

57,750.00 ₺

06.08.2020

16.00

33

ŞAHİNKAYA

251/7

2,510.82

1,255,410.00 ₺

37,662.30 ₺

06.08.2020

16.10

34

BIZMİŞEN

2709/1

6,319.00

6,319,000.00 ₺

189,570.00 ₺

06.08.2020

16.20

35

RIZAİYE

3830/1

9,962.00

3,486,700.00 ₺

104,601.00 ₺

06.08.2020

16.30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR