EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Edremit Belediyesi'ne ait 1.754 m² arsa satılacaktır

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01157405
Şehir : Balıkesir / Edremit
Semt-Mahalle : NARLI MAH. / AKÇAY
Yayınlandığı Gazeteler

EGE GÜNDEM 09.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
EGE GÜNDEM 15.04.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2020 12:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞ
İHALE İLANI


Madde 1- Mülkiyeti Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait aşağıda Mahallesi, Niteliği, Ada ve Parsel Numaraları bulunan taşınmaz Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve 27 sayılı kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince 29.Nisan.2020 Çarşamba günü saat 12.30’da Belediye Encümeni huzurunda satışı yapılacaktır.
Madde 2- Tespit edilen Muhammen Bedel ve Geçici Teminat miktarları aşağıda yer almaktadır.

S. No Mahallesi Niteliği Ada No Parsel No Yüz
Ölçümü
İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat
(%3)
Dosya
Bedeli
1 Narlı Mahallesi Arsa 478 2 1.754,85 Ayrık Nizam 2 Kat Emsal:0,10 Yençok:6,50m arsa 1.158.201,00.-TL 37.746,03.TL 400,00.-TL

EDREMİT İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK ARSALAR

Madde 3- İhale Edremit Belediyesi Encümeni huzurunda 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi çerçevesinde Açık Teklif Usulü (arttırma) ile yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca Gerçek kişilerde;

  1. E-Devlet üzerinden alınacak Nüfus Kayıt Örneği
  2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi
  4. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  5. Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya süresiz banka teminat mektubu
  6. İhale dokumanın satın alındığına dair belge
  7. Edremit Belediyesine borcu olmadığına dair (Emlak, kira, çtv vb.) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış resmi yazılar,
  8. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri,
  9. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, vermeleri şarttır.

Madde 5- Satışı yapılacak taşınmazların, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17. Maddesinin 4. Bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istinası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır.
Madde-6 İhaleye girmek isteyen istekliler taşınmazların muhammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Kanunun 25. Maddesi uyarınca en az %3 tutarında geçici teminatı nakit veya süresiz banka teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.
Madde 7- Satışı yapılacak olan taşınmazların bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir.
Madde 8- İhale dokümanı Edremit Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir ayrıca 400,00.-TL karşılığı dosya bedeli ödenerek temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenler ihale dokümanını almak zorundadır.


Madde 9- İstekliler ihaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde hazırladıkları dosyayı ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne sunmak zorundadır. Bu saatten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT)’nin ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 10- Karar pulu, Tellaliye, Tapu ücreti ve diğer giderlerin tümü alıcıya aittir.
Madde 11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.


Selman Hasan ARSLAN
Belediye Başkanı


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR