DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü'nce 2 adet arsanın satışı yapılacaktır

DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet arsa satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Defterdarlık Hizmet Binası 2. Katındaki Eğitim Salonunda, Eğitim Salonunun müsait olmaması durumunda  Defterdarlık hizmet binasının 1. katındaki Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü Müdüriyet Makamında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

S. No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2) Fiili Durumu Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Konyaaltı Hurma 8778 3 1.428,00 1.047,00 Boş Arsa 1/1000’lik planda Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0,20 KAKS:0,80 “Konut Alanı” 2.618.000,00 654.500,00 26.02.2020 10:00
2 Konyaaltı Hurma 8779 1 1.479,00 1.359,00 Boş Arsa 1/1000’lik planda Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0,20 KAKS:0,80 “Konut Alanı ve Zorunlu Yol Boyu Ticaret Alanı” 3.398.000,00 849.500,00 26.02.2020 11:00

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Defterdarlık Hizmet Binası 2. Katındaki Eğitim Salonunda, Eğitim Salonunun müsait olmaması durumunda Defterdarlık hizmet binasının 1. katındaki Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü Müdüriyet Makamında yapılacaktır.
2 – İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
3- İhaleye iştirak etmek isteyenler;
a) Geçici Teminatı (Alındı Belgesi, 2886 Sayılı Kanuna göre hazırlanan banka limiti ve kullandırılan limitleri de gösteren mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Gerçek kişilerin tebligat için Türkiye’deki adreslerini, T.C. Kimlik numarasını ve nüfus cüzdan suretini, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel Kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğunu belirtir belgeyi, (belge asıllarını)
d) Müşterek isteklilerde taliplilerin hisse miktarlarını da belirtir noter tasdikli sözleşme veya Ortak Girişim Beyannamesinin aslının (Beyannamenin haricen düzenlenmesi halinde noter tasdiki zorunludur),
ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.
e) İstekliler, geçici teminatı NAKİT olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce vezneye ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yoluyla ödemek istemesi halinde önceden Banka yoluyla ödenen teminata ait Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ, teminat mektubu yoluyla ödemek istemesi halinde ise TEMİNAT MEKTUBU VE BANKA TEYİT YAZISININ aslının, ihale saatinde İhale Komisyonuna sunmak zorundadır.
4- Taşınmazın satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedelinin en az dörtte biri peşin, geriye kalanı en fazla iki yıl vade ile 8 taksite kadar bölünerek kanuni faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli haricinde KDV, Vergi, Resim ve Harç alınmayacaktır. Taşınmaz satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisinden muaftır.
5- Haklarında halen ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihalelere katılamayacaklardır. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilecektir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
7- Komisyon gerekçesini açıklayarak ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İHALE BİLGİLERİ: http:www.milliemlak.gov.tr ve www.antalya.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU: Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü 0 (242) 237 84 00 –Dahili 2416

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR