DİDİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Didim Vergi Dairesi Başkanlığı'na ait 300 m² arsanın satışı yapılacaktır

DİDİM VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116836
Şehir : Aydın / Didim
Semt-Mahalle : AK-YENİKÖY MAH. / AKYENİKÖY
: 300
Kaks (Emsal) : 15 / 30%
Yayınlandığı Gazeteler

MAVİ DİDİM 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MAVİ DİDİM 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300 m2,Arsa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.03.2020 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü makam odası
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı (Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü )

Gayrimenkul Açık Artırma İlanı

Dosya No: 2020/2

Amme alacağının tahsili için haczedilerek satılmasına karar verilen ve aşağıda bilgileri yer alan taşınmaz, satış komisyonumuzca açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

1- Gayrimenkulün Bulunduğu Adres : Tapuda; Akyeniköy mah.Bozseki Mevkii, 1613 Ada 8 Parsel Didim/AYDIN

2- Satışa Çıkarılan Gayrimenkulün Durumu ve Vasıfları :
Satışa konu taşınmaz Akyeniköy Mah.Bozseki Mevkii 1613 Ada 8 Parsel Didim/AYDIN adresinde 300 m2 olup,Arsa vasfındadır.Topografik olarak hafif eğimli bir arazi yapıya sahip olup,Geometrik olarak dikdörtgen formdadır.Bölgeye ulaşım toprak yol üzerinden sağlanmaktadır.Bölgede elektrik,su,telefon vb.alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır.Taşınmazın imar durumu Ayrık Nizam Taks:0,15 Kaks (Emsal):0,30 Hmax:2kat/6,5 m. şeklindedir.

3- Gayrimenkulün artırmaya esas olan rayiç değeri : 55.000,00- TL ( EllibeşbinTL )

4- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer gün ve saat : Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü makam odası

Birinci İhale tarih ve saati 03.03.2020 10:15-10:30
İkinci ihale tarih ve saati ( Birinci ihalede satılamaması halinde ) 10.03.2020 10:15-10:30

5- Birinci İhale yukarıda belirtilen yer ve saatte açık artırma usulüyle yapılacak olup artırmada gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve yapılmış ve/veya yapılacak satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatlerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, ihale bedelinin rüçhanlı alacakla birlikte yapılmış ve/veya yapılacak masrafları da aşması lazımdır; aşmazsa satış yapılmaz. Komisyon, amme idaresi ile borçlunun menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif edilmesi esasına göre satış yapmayabilecektir.

6- Artırmaya iştirak edenlerden alınacak teminat tutarı gayrimenkul için takdir edilen kıymetin %7.5´i olan 4.125,00- TL ( dörtbinyüzyirmibeş-TL ) nispetinde teminat alınacaktır. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinde belirtilen 1. Para, 2. Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 3. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) 4. Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir ) kabul edilecektir

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren Didim Vergi Dairesi satış servisinden temin edilebilir.

8- Teminat miktarı Didim Vergi Dairesi Müdürlüğünün veznesine yatırılacak, yatırıldığına dair alındı, Gayrimenkul Satış Komisyonuna ihale saatinden önce teslim edilecektir

9- İhaleye iştirak edenlerin satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı, muhteviyatını kabul ettiği, mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

10- Satış peşin para ile yapılacak olup, gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini derhal veya mühlet verilirse verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi satış bedeli Vergi Dairesi veznesine yatırılır. Tellaliye resmi, Katma Değer Vergisi % 18 İhale Damga vergisi, tapu harcı ve masrafları satın alana ait olacaktır. Birikmiş emlak vergisi borçları satış bedelinden ödenecektir.İhaleye ilişkin gayrimenkule ait vergi,resim ve harç oranlarında değişiklik olması durumunda güncel tutarlar dikkate alınacaktır.

11- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

12- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebligat yapılamayan ilgililere de tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR