DALAMAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Dalaman'da arsalar ihale ile satılacaktır

DALAMAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00984147
Şehir : Muğla / Dalaman
Semt-Mahalle : MERKEZ MAH. / DALAMAN
: 673
Yayınlandığı Gazeteler

DALAMAN 20.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
DALAMAN 24.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.05.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İlçemiz Belediye Hizmet Binasında bulunan Milli Emlak Şefliğinde, 106 numaralı İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

DALAMAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

1-Muğla İli, Dalaman İlçesinde bulunan, aşağıda tapu kayıt bilgileri ve özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile belirtilen tarih ve saatte İlçemiz Belediye Hizmet Binasında bulunan Milli Emlak Şefliğinde, 106 numaralı İhale Odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi, (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler veya dışarıdaki yerleşik ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz esas alınır)
-Yasal yerleşim yeri gösterir belgeyi,
-Tebligat için Türkiye’de adreslerini gösterir belgeyi,
-Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını içeren nufüs cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport örneklerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.)
-Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2019 yılında alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise; tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır.(Komisyona verilecek olan belgeler asıl ya da noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Dalaman Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4-İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-İadeli taahhütlü posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı komisyon sorumlu değildir.
6-4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgelerden vergi, resim ve harç (KDV, karar pulu, tapu harcı) alınmaz. Satılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. Satış bedeli taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, 8 eşit taksitle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanuni faiz uygulanır.
7-Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden, Muğla İli genelindeki ihale bilgileri www.mugla.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İLAN OLUNUR. 16.04.2019
2886 SAYILI KANUNUN 45. MADDESİ UYARINCA SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İlçesi Mahallesi Ada No Parsel No Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Dalaman Merkez 171 60 673,26 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam, Zemin Kat Ticaret Üstü Konut Alanı (3 Kat)" olarak planlanmıştır. 808.000,00 242.400,00 3.05.2019 10:00
2 Dalaman Merkez 171 62 353,94 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam, Zemin Kat Ticaret Üstü Konut Alanı (3 Kat)" olarak planlanmıştır. 425.000,00 127.500,00 3.05.2019 10:20
3 Dalaman Merkez 171 63 40,94 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Bitişik Nizam, Zemin Kat Ticaret Üstü Konut Alanı (4 Kat)" olarak planlanmış olup 171 ada 9 parsel ile şuyuludur. 36.846,00 11.054,00 3.05.2019 10:40
4 Dalaman Merkez 171 64 55,25 Tam Arsa 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ayrık Nizam Konut Alanı (3 Kat), max.TAKS:0.40" olarak planlanmış olup 171 ada 58 parsel ile şuyuludur. 33.150,00 9.945,00 3.05.2019 11:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR